.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 12, άρθρου 16, Ν.4310/2014 (Α΄ 258/08-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  2. Το άρθρο 12«Έκθεση πεπραγμένων Διευθυντή Ινστιτούτου - Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης – Αξιολόγηση» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Αξιολόγηση Διευθυντή Ινστιτούτου – Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης» του τελικού σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΕΚΕΤΑ όπως αυτός εγκρίθηκε κατά την 450η Συνεδρία/30-06-2021
  3. Την κλήρωση μελών εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια της αξιολόγησης για το μέσον θητείας του Δρ. Μπεκιάρη Ευάγγελου Διευθυντή ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ, από το Επιστημονικό Συμβούλιο ΙΜΕΤ στις 11/04/2023

Σας ανακοινώνουμε ότι, την Τετάρτη, 10/05/2023 και για χρονικό διάστημα από 11:30 έως 13:45, εντός της αίθουσας «Γεώργιος Γιαννόπουλος» (Α΄ όροφος, κτιρίου ΙΜΕΤ) πρόκειται να διενεργηθεί διαδικασία αξιολόγησης για το μέσον θητείας του Δρ. Μπεκιάρη Ευάγγελου Διευθυντή ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση έχουν: α) οι Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες όλων των Βαθμίδων, β) εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και γ) εργαζόμενοι με ενεργή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία πρόσληψης τους κατά την ημερομηνία της αξιολόγησης.

Η διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση έντυπου αξιολόγησης και ρίψη αυτού εντός κάλπης. Πρόκειται να υπάρχουν τρεις διαφορετικές κάλπες: α) Ερευνητών/ΕΛΕ, β) Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού και γ)Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού.

Κατά την προσέλευση σας, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας προκειμένου να γίνει ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και να υπογράψετε τον σχετικό κατάλογο.

Το έντυπο της αξιολόγησης είναι διαθέσιμο εδώ. Η συμπλήρωση του εντύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: α) χειρόγραφα με μπλε ή μαύρο μελάνι ή β) το έντυπο δύναται να έχει προ-συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να έχει εκτυπωθεί. Και στις δύο περιπτώσεις το έντυπο θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός ειδικού, αδιαφανούς, σφραγισμένου φακέλου ο οποίος θα δίδεται από την εφορευτική επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Για τους συναδέλφους των παραρτημάτων ανά την επικράτεια, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση θα δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης μέσω επιστολικής ψήφου. Ειδικότερα, θα υπάρχουν λίστες του προσωπικού που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση ανά παράρτημα και φάκελοι που θα περιέχουν: α) λίστα ή λίστες των ξεχωριστών κατηγοριών προσωπικού με δικαίωμα αξιολόγησης (επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μία λίστα διαθέτει λιγότερα των πέντε (5) ατόμων αυτή θα συμπτυχθεί με άλλες), β) ισάριθμη με τους δικαιούμενους να συμμετέχουν στην αξιολόγηση ποσότητα αδιαφανών, σφραγισμένων με σφραγίδα του ΙΜΕΤ φακέλους και γ) έντυπα αξιολόγησης. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των δικαιούμενων να συμμετέχουν στην αξιολόγηση ανά παράρτημα είναι μικρότερος των τριών (3) ατόμων, η λίστα του παραρτήματος θα συγχωνευτεί με αυτήν του πλησιέστερου παραρτήματος. Οι φάκελοι με τις επιστολικές ψήφους από τα παραρτήματα του ΙΜΕΤ θα πρέπει να παραληφθούν από την Γραμματεία του ΙΜΕΤ (υπόψη κας Σοφίας Μουράτογλου  το αργότερο μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, ήτοι την 09/05/2023.  

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.