.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 17 Οκτωβρίου 2019, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή για την Έρευνα και Τεχνολογία της Βουλής που συγκαλείται υπό την Προεδρία του Βουλευτή, κου Ν. Ταγάρα, ο Διευθυντής του  ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, μαζί με την Ερευνήτρια Β’ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Καθαρά και Αυτόνομα Οχήματα του ΙΜΕΤ Δρ. Μαρία Γκέμου, παρουσίασαν τις θέσεις του Ινστιτούτου σχετικά με το θέμα: «Νέες Τεχνολογίες στον Τομέα των Μεταφορών και  οι Επιπτώσεις τους στην Κλιματική Αλλαγή».

Η παρουσίαση απαρτιζόταν από τρία μέρη:

  1. Σύντομη παρουσίαση του Ι.ΜΕΤ (του οράματος και των στόχων του, των κτιριακών εγκαταστάσεων του στην Ελλάδα - συμπεριλαμβανομένων των νέων Παραρτημάτων σε Πειραιά και Ρόδο, των κύριων ερευνητικών δραστηριοτήτων και υποδομών του, της θέσης του στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Έρευνας και της εισροής Ευρωπαϊκών πόρων σε αυτό καθώς και των διοικητικών και επιστημονικών θέσεων του Διευθυντή του, Δρ. Ε. Μπεκιάρη).
  2. Συζήτηση πάνω στις πιο καινοτόμες «πράσινες» τεχνολογίες στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές σε εμπορικό και ερευνητικό επίπεδο και το ειδικό βάρος τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή καθώς και στη διείσδυση της ηλεκτροκίνηση σε Ευρώπη και Ελλάδα και τις διεθνείς κύριες – τεχνικές, ρυθμιστικές, λειτουργικές και επιχειρηματικές/ οικονομικές - προκλήσεις για την ηλεκτροκίνηση. Αυτό το μέρος της παρουσίασης έκλεισε με την επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα και πως αυτό λειτουργεί με θετικό ή αρνητικό τρόπο προς της ευρεία υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης.
  3. Τέσσερις προτάσεις νομοθετικής παρέμβασης, οι οποίες παρουσιάστηκαν με τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση και πλήρη αποτύπωση των νομοθετικών αλλαγών και προσαρμογών που απαιτούνται. Τρεις από τις νομοθετικές παρεμβάσεις προτάθηκαν προς διευκόλυνση του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου (και άλλων Ινστιτούτων με παρόμοιο έργο) αλλά και για την προώθηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα, ενώ η τελευταία προτάθηκε για το όφελος της διείσδυσης την ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Οι θέσεις του Ινστιτούτου, όπως αντικατοπτρίζονται στην παρουσίαση, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Επιτροπής. Μία πλατιά συζήτηση ακολούθησε σχετικά με την κατάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα σε αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες συνθήκες στην Ευρώπη, ενώ ως κύριοι περιορισμοί σχετικά με τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα αναγνωρίστηκαν από κοινού η έλλειψη υποδομών φόρτισης, η ελλιπής νομοθεσία και παροχή κινήτρων καθώς και η έλλειψη Στρατηγικού Σχεδίου σε εθνικό επίπεδο. Συζητήθηκαν, ακόμη, τo έδαφος και οι τρόποι για την ενίσχυση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας σε αυτό το χώρο. Οι προτάσεις του Ινστιτούτου συνάντησαν ευρεία διακομματική συναίνεση και τα Μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν να προωθήσουν από κοινού τις προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία προς υλοποίηση. Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την ευαρέσκειά της για το ρόλο του Ινστιτούτου και για το πολύ υψηλό επίπεδο Ερευνητικής Αριστείας του σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο.

Dr Bekiaris Hellenic Parliament Committee 

Dr Bekiaris Hellenic Parliament Committee 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.