.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2021 η διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση στον τομέα της ναυπήγησης και ναυπηγoεπισκευής», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου MATES. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας τους. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΒΕΠ, ΥΝΑΝΠ, της Ένωσης Βιοτεχνών-Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά,  του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) καθώς και του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση για την πορεία του έργου και των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του και ο σχεδιασμός ενός πιλοτικού σεμιναρίου τεχνικής κατάρτισης στον τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η παρουσίαση του ερευνητικού έργου MATES, των προκαταρτικών δράσεων και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων μέσα από έρευνα ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και μια σειρά συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες με πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα του τομέα της ναυπηγικής. Στη συνέχεια έγινε η επισκόπηση των κυριότερων αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τις ελλείψεις σε δεξιότητες στον τομέα της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής καθώς και της αναντιστοιχίας που εντοπίζεται μεταξύ των αναγκών της βιομηχανίας και των προσφερόμενων δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν τα κύρια τεχνικά επαγγελματικά προφίλ του κλάδου όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί από προηγούμενες μελέτες συμπληρωμένα με επιπλέον ειδικότητες που αναγνωρίστηκαν από το έργο MATES καθώς και των κύριων πράσινων τεχνολογιών και πως αυτές θα τα επηρεάσουν από πλευράς κατάρτισης και δεξιοτήτων.

Από την πλευρά του ΥΝΑΝΠ, οι εκπρόσωποί του επεσήμαναν το ρόλο που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην προσπάθεια αναβίωσης και αναβάθμισης της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Το Υπουργείο, σε συνεργασία με το ΕΒΕΠ και παραγωγικούς φορείς της περιοχής του Πειραιά, εξετάζει τη δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων για την κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων και εργαζομένων στον τομέα της ναυπηγικής / ναυπηγοεπισκευής ακολουθώντας την επιτυχή υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων από το ΕΒΕΠ στο πρόσφατο παρελθόν. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του έργου MATES μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην προσπάθεια στοιχειοθέτησης και σχεδιασμού τέτοιων προγραμμάτων μέσα από τη λεπτομερή και ακριβή χαρτογράφηση των αναγκών της βιομηχανίας, ειδικά στα πλαίσια της διαμόρφωσης της πρότασης του Υπουργείου Ναυτιλίας για το ΕΣΠΑ 2021-2027 για αντίστοιχες δράσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα του έργου MATES που προτείνεται μπορεί να συνδεθεί με άλλες καινοτόμες πρωτοβουλίες του Υπουργείου που στοχεύουν σε μια πιο πράσινη και ψηφιακή ναυτιλία αποτελώντας έναν οδηγό για την ανάπτυξη του κατάλληλου μηχανισμού κατάρτισης που θα στοχεύει στην υποστήριξη της παραγωγής καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορους τομείς της γαλάζιας οικονομίας.

Ακόμα, τονίστηκε από το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ η σημασία που έχουν τα ευρήματα του MATES για την χαρτογράφηση των ειδικοτήτων της ναυπηγικής ώστε να σχεδιαστούν τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης, και για τον προσδιορισμό των κατάλληλων μηχανισμών για την υλοποίησή τους.

Παράλληλα, οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας υπογράμμισαν την πολύτιμη γνώση που έχει παράξει το MATES και εστίασαν στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας καθώς είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί επιτυχώς η υφιστάμενη κατάσταση και να εντοπιστούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη προγραμμάτων πιστοποίησης και διαβάθμισης σημαντικών ειδικοτήτων του κλάδου όπως οι τεχνίτες εφαρμοστές καθώς και η έλλειψη εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην σύνδεση της σύγχρονης εργασίας με την εκπαίδευση για την απόκτηση περισσότερων πρακτικών και τεχνικών γνώσεων καθώς και στην υιοθέτηση κατάλληλης εργασιακής κουλτούρας από το εργατικό δυναμικό.

Επιπρόσθετα, εστίασαν στο μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπαιδευτεί ένας εργαζόμενος ώστε να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο κατάρτισης και στην ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη υποδομών που θα υποστηρίξουν κατάλληλα τις πράσινες τεχνολογίες ενώ αρκετοί συμμετέχοντες στάθηκαν στον κίνδυνο που αποτελεί για την βιωσιμότητα της βιομηχανίας η δυνητική απώλεια πολύτιμου εργατικού δυναμικού λόγω συνταξιοδότησης και στο ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί αντικατάστασης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε νέους εργαζόμενους.

Τέλος, έγινε λόγος για την αναγκαιότητα αξιολόγησης με σκοπό τον προσδιορισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, και για τη σπουδαιότητα που έχουν οι νέες τεχνολογίες για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος χρόνων στο τομέα ενδιαφέροντος καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες δημιουργίας από την πλευρά της βιομηχανίας ενός κέντρου καινοτομίας για τη διερεύνηση σεναρίων απασχόλησης σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες.

Η Συνάντηση Εργασίας έκλεισε με τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων να υποστηρίξουν το εγχείρημα ενώ έγινε και μια σύντομη παρουσίαση του  «Συμφώνου για της Δεξιότητες (PACT for SKILLS)» της νέας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην  αξιοποίηση πόρων και την παροχή κινήτρων σε όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάληψη δράσεων υπέρ της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.