.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση με αντικείμενο «τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη υλοποίησης Ερευνητικών προγραμμάτων/έργων», προσκαλεί κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δε δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιστήμονα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ή το ΕΚΕΤΑ / IMET.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κατόχους βασικών τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών οποιασδήποτε κατεύθυνσης με άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ.

Προηγούμενη εμπειρία και γνώση διαδικασιών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων ή/και έργων επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους  με φυσική παρουσία τους στην έδρα του Κέντρου (Θέρμη Θεσσαλονίκης).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση pvitzilaiou@certh.gr

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ email, μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό́ σημείωμα. 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.