.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιορισμένη περιοχή του SKILLFUL παρακαλούμε να κάνετε πρώτα είσοδο και μετά χρησιμοποιήστε τον δεσμό.

Ακρωνύμιο: SKILLFUL
Τίτλος Έργου: Μέλλον των επαγγελμάτων του τομέα των Μεταφορών στην Ευρώπη
Διάρκεια: 36 μήνες (1/10/2016 – 30/09/2019)

Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι να καθορίσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος στον τομέα των Μεταφορών (κατά το 2020, 2030 και 2050 αντίστοιχα) αλλά και να προσδιορίσει μεθόδους και εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης κατάλληλα για την αντιμετώπισή τους.

Συντάκτες:
Ευάγγελος Μπεκιάρης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Διευθυντής Ι.ΜΕΤ.
Ματίνα Λουκέα, Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ι.ΜΕΤ.

Το έργο SKILLFUL συγχρηματοδοτείται από την Κομισιόν υπό το πρόγραμμα HORIZON 2020 και υλοποιείται από μία Ευρωπαϊκή ομάδα με τεράστια εμπειρία σε θέματα Μεταφορών. Τεχνικός Συντονιστή όλης της ομάδας είναι το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) της χώρας μας, και συγκεκριμένα ο Διευθυντής του, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.
Στόχος του έργου είναι να καθορίσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος στον τομέα των Μεταφορών (κατά το 2020, 2030 και 2050 αντίστοιχα) αλλά και να προσδιορίσει μεθόδους και εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης κατάλληλα για την αντιμετώπισή τους.
Οι βασικές ενέργειες που πραγματοποιεί το έργο αυτό για να επιτύχει το στόχο του είναι:

 • να επανεξετάσει κριτικά τις υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα και περιοχές του τομέα των Μεταφορών, και
 • να καθορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης που θα χρειαστούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι επαγγελματίες του χώρου στις ανάγκες αυτές.

Μια επιπλέον καινοτομία του έργου SKILLFUL βρίσκεται στο γεγονός ότι πρόκειται να προσδιορίσει και να προτείνει νέους επιχειρηματικούς ρόλους στην αλυσίδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και η αφομοίωσή τους με τον πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Κάποιοι από τους ρόλους που έχουν ήδη προσδιοριστεί είναι ο «Συσσωρευτής Γνώσης» (“knowledge aggregator”), ο οποίος θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας συνεργασίας μεταξύ των Ερευνητικών Ινστιτούτων και των Εκπαιδευτικών Φορέων και Ιδρυμάτων, ο «Πιστοποιητής Εκπαίδευσης» (“training certifier”), ο οποίος θα παρέχει διαπίστευση και πιστοποίηση στους ίδιους τους εκπαιδευτές και ο «Χορηγός Εκπαίδευσης» (“training promoter”), ο οποίος θα ασχολείται με την προώθηση, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων προγραμμάτων κατάρτισης.
Συμπερασματικά, το έργο SKILLFUL πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στον τρόπο εκπαίδευσης των νέων επαγγελματιών του τομέα των Μεταφορών αλλά και στην κάλυψη των αναγκών επανεκπαίδευσης των ήδη εργαζομένων σε αυτόν και να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας στο χώρο των Μεταφορών.

Οι εξελίξεις του τομέα των Μεταφορών και οι επιπτώσεις τους στην απασχολησιμότητα του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού του.
Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του έργου SKILLFUL και η δραστηριότητα που θα προσφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου αποτελεί ο προσδιορισμός των κυριότερων παραγόντων που θα επηρεάσουν το μέλλον του τομέα των Μεταφορών στην Ευρώπη (καθώς και σε διεθνές επίπεδο) καθώς και μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη σχετικά με τις θέσεις εργασίας που θα επηρεαστούν περισσότερο.
Οι εξελίξεις αυτές θα διαμορφώσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις για τις θέσεις εργασίας για όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών αλυσίδων, και επομένως πρόκειται να επηρεάσουν και την απασχολησιμότητα σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους τύπους εργαζομένων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέσω ανάλυσης σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών αλλά και συνεντεύξεων με ειδικούς και βασικούς παράγοντες του τομέα των Μεταφορών από όλη την Ευρώπη, οι κύριες αναδυόμενες και μελλοντικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τον τομέα στο εγγύς και απώτερο μέλλον συνοψίζονται στις παρακάτω:

 • Ηλεκτροκίνηση σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων.
 • Ψηφιοποίηση ευρείας κλίμακας και συνδεσιμότητα όλων των μέσων μεταφοράς.
 • Αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα μεταφορών.
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και τηλεματικές εφαρμογές.
 • Συνεργατικά συστήματα και διεπαφές.
 • Μέθοδοι διαχείρισης μεγάλου όγκου κυκλοφοριακών δεδομένων.
 • Παροχή υπηρεσιών κινητικότητας (“MaaS”), συνεπιβατισμός, συνδυασμένη χρήση οχημάτων, ευέλικτα σχήματα μεταφορών.
 • Εξατομίκευση υπηρεσιών.
 • Ενσωμάτωση των υπηρεσιών υποδομής και οχημάτων.
 • Συστήματα μεταφορών που προσαρμόζονται με ευελιξία στο είδος και τον αριθμό των προς μεταφορά ανθρώπων και φορτίων.
 • Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Ευελιξία εργασίας στις μεταφορές.


Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε μια σχετική Ημερίδα (τον Απρίλιο του 2017 κατά τη διάρκεια του FIRM Conference 2017), στην οποία συμμετείχαν 40 εκπρόσωποι διάφορων κλάδων του τομέα των Μεταφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ημερίδα αυτή παρουσιάστηκαν τα μέχρι τότε αποτελέσματα του SKILLFUL και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, η οποία απέδωσε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και ανανέωσε/ επέκτεινε τα ευρήματα του έργου.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας επιπλέον τάσεις/ εξελίξεις προσδιορίστηκαν, οι οποίες επίσης αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το επαγγελματικό κομμάτι και την απασχολησιμότητα των Ευρωπαϊκών Μεταφορών. Κάποιες από αυτές (ενδεικτικά) αναφέρονται παρακάτω:

 • Κυκλική οικονομία και ανακύκλωση (Circular economy & recycling).
 • Εκτεταμένη χρήση προσομοίωσης, εικονικής πραγματικότητας (VR) & ενισχυμένης πραγματικότητας (AR) (Industry 4.0).
 • Νέα παραδείγματα αστικού σχεδιασμού, που μειώνουν την ανάγκη για μετακινήσεις.
 • Εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.
 • Εξατομίκευση συσκευών / οχημάτων / υπηρεσιών κατά την εγκατάσταση.
 • Μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συντήρησης, αντί παροχής υπηρεσιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Μειωμένη διάρκεια ζωής αυτοκινήτων / οχημάτων λόγω της πιο εκτεταμένης χρήσης τους μέσω των υπηρεσιών κινητικότητας (MaaS), οδηγώντας στην ανάγκη για υπηρεσίες αναβάθμισης.
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες προσβασιμότητας (κινητικότητας).
 • Τουριστικές / ψυχαγωγικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από νέα, ad hoc πολυτροπικά (DRT) δίκτυα μεταφορών.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών παρακολούθησης, επαναφόρτισης και καθαρισμού των στόλων υπηρεσιών κινητικότητας (MaaS) και των αυτοματοποιημένων οχημάτων.


Οι τάσεις και κινητήριες δυνάμεις που αναφέρονται παραπάνω επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τα επαγγέλματα του χώρου των Μεταφορών. Κάποια επαγγέλματα πρόκειται να αλλάξουν ή ακόμα και να εξαφανιστούν, ενώ κάποιες νέες επαγγελματικές δραστηριότητες θα προκύψουν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες του χώρου, καθιστώντας αναγκαία την ικανότητα προσαρμογής όλων των επαγγελματιών στα νέα δεδομένα, με διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων και διαρκή επιμόρφωση.


Contact Persons:
Evangelos Bekiaris

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 552
Matina Loukea
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 10 69 556

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.