.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

show project logo

Ακρωνύμιο: SHOW
Τίτλος έργου: SHared automation Operating models for Worldwide adoption
Διάρκεια: 48 μήνες (01/01/2020 – 31/12/2023)

Περιγραφή: To έργο SHOW στοχεύει στην επίδειξη συνδεδεμένων και ηλεκτρικών στόλων αυτόνομων οχημάτων κοινωφελούς χρήσης σε συνεργατικές Δημόσιες Συγκοινωνίες, Συστήματα Μεταφορών Απόκρισης στη Ζήτηση (DRT), λειτουργικών αλυσίδων μεταφορών μέσω της Κινητικότητας ως Υπηρεσία (MaaS) και Εμπορευματικών Μεταφορών ως Υπηρεσία (LaaS), με επιδείξεις/πιλοτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες σε 5 μεγάλα αστικά περιβάλλοντα (Mega sites), 6 δορυφορικά (Satellite sites) και 3 μικρότερες περιοχές πιλοτικών δοκιμών (Follower sites) που θα λάβουν χώρα σε 20 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
Το έργο SHOW θα επιδείξει τη λειτουργία ενός στόλου που θα αποτελείται με περισσότερα από 70 αυτόνομα οχήματα επιπέδου SAE L4 / L5 όλων των τύπων (κοινά λεωφορεία, λεωφορεία συγκεκριμένων ειδικών διαδρομών, λοβούς οχημάτων, ρομποταξί, αυτόνομα επιβατικά αυτοκίνητα που συνδέονται με άλλα οχήματα που προσφέρουν κινητικότητα ως υπηρεσία και φορτηγά οχήματα) τόσο για επιβατικές μεταφορές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές σε αποκλειστικές λωρίδες αλλά και και σε συνθήκες μικτής κυκλοφορίας, συνδεδεμένου με ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών συνεργατικών υποδομών (διαμέσου 5G, G5, IoT) με ταχύτητες κυκλοφορίας από 18 έως και πάνω από 50χλμ / ώρα. Έτσι ώστε να ικανοποιήσει 7 οικογένειες σεναρίων και 22 σενάρια χρήσης στο πλαίσιο αυτών, που καλύπτουν από κοινού όλες τις ανάγκες της αστικής αυτοματοποιημένης κινητικότητας καθώς και τις επιθυμίες και ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων (όπως για παράδειγμα αναφέρονται ενδεικτικά στην πρωτοβουλία SPACE και στον οδικό χάρτη ERTRAC).
Οι πιλότοι του έργου θα διαρκέσουν 24 μήνες με ρεαλιστική απρόσκοπτη λειτουργία σε κάθε πιλοτική περιοχή που θα διαρκέσει τουλάχιστον 12 μήνες και θα μεταφέρει με στόλους αυτόνομων οχημάτων πάνω από 1.500.000 επιβάτες και 350.000 μονάδες αγαθών. Ούσα η μεγαλύτερη και πιο σφαιρική πρωτοβουλία επίδειξης Συνεργατικών Συνδεδεμένων Αυτόνομων Οχημάτων (CCAV) σε πραγματικές συνθήκες αστικού κυκλοφοριακού περιβάλλοντος, συντονίζεται από το UITP που αποτελεί κανάλι διεπαφής με τους τελικούς χρήστες είναι υπό την καθοδήγηση του UITP και υλοποιείται από μια Κοινοπραξία 69 κύριων εταίρων, 6 συνδεδεμένων μελών σε αυτούς (third parties) και με την πρόσθετη υποστήριξη 60 φορέων (συνδεδεμένων διαμέσου έγγραφης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και με δράσεις αδελφοποίησης με 11 οργανισμούς στις Η.Π.Α., τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, την Κίνα, την Ταϊβάν και τη Σιγκαπούρη.

Στόχοι: Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Να προσδιορίσει και να επισημάνει κατά προτεραιότητα τα σενάρια χρήσης της αστικής αυτοματοποιημένης κινητικότητας, που εγγυώνται υψηλή αποδοχή, πραγματική ζήτηση από τον χρήστη και αποδοτικότητα κόστους υπό ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, τηρώντας νομικούς, επιχειρησιακούς και δεοντολογικούς περιορισμούς.
  • Να προσδιοριστούν νέοι επιχειρηματικοί ρόλοι και να αναπτυχθούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και εκμεταλλεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, για βιώσιμη αυτοματοποιημένη λειτουργία στόλων οχημάτων σε αστικά και περι-αστικά περιβάλλοντα.
  • Να αναπτύξει μια ανοικτή, αρθρωτή και χωρίς αποκλεισμούς αρχιτεκτονική συστήματος και τα εργαλεία που το επιτρέπουν, που να υποστηρίζει όλα τα σενάρια χρήσης και να επιτρέπει τη διαλειτουργική - μεταξύ των πιλότων, μεταξύ των οχημάτων και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς - συλλογή δεδομένων, ανάλυση και υλοποίηση περαιτέρω υπηρεσιών.
  • Να βελτιωθούν οι απαραίτητες λειτουργίες σε όλους τους τύπους οχημάτων (λεωφορεία συγκεκριμένων ειδικών διαδρομών, λοβούς οχημάτων, κοινά λεωφορεία και αυτοκίνητα) ώστε να καταστεί δυνατή η πιλοτική δοκιμή των σεναρίων χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη την τοπική φυσική και ψηφιακή υποδομή (5G, G5, …), τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας, βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ευάλωτων και μη συνδεδεμένων με την κυκλοφορία συμμετεχόντων μέσω κατάλληλων διεπαφών.
  • Να αναπτύξει στόλους οχημάτων για πιλοτικές δοκιμές, στοιχεία υποδομής και συνδεδεμένες υπηρεσίες (DRT, MaaS, LaaS, κ.λπ.) που να πραγματοποιήσουν και να επικυρώσουν απρόσκοπτες, προσωποποιημένες και κοινωφελούς χρήσης Συνεργατικών Συνδεδεμένων Υπηρεσίες Αυτόματων Οχημάτων (CCAV) για όλους τους μετακινούμενους, σε πραγματικά αστικά και περι-αστικά περιβάλλοντα κυκλοφορίας στην Ευρώπη και μέσω μιας τεράστιας διεθνούς συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Να αξιολογήσει, σε αστικό επίπεδο, τις επιπτώσεις των αυτόνομων συνεργατικών και ηλεκτρικών στόλων κοινωφελούς χρήσης μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης αξιολόγησης επιπτώσεων.
  • Να μεταφέρει τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω απόδειξης εναλλακτικών λειτουργικών σχημάτων και επιχειρησιακών μοντέλων σε τοποθεσίες που θα αναπαράξουν τα σχήματα και τα μοντέλα αυτά σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
  • Να υποστηρίξει την αποδεδειγμένη, βάσει στοιχείων, ανάπτυξη της αστικής αυτοματοποίησης της κυκλοφορίας μέσω κατευθυντήριων οδηγιών αναπαραγωγής συστημάτων, χαρτογράφησης οδών, προγραμμάτων αναβάθμισης και κατάρτισης για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό, που θα αποτελέσουν είσοδο για δράσεις πιστοποίησης και τυποποίησης και προτάσεις πολιτικών για τις μεταφορές.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ είναι ο Τεχνικός Συντονιστής και Υπεύθυνος Καινοτομίας της Δράσης. Το ΙΜΕΤ επιπρόσθετα θα ηγηθεί της δουλειάς που θα δημιουργήσει το οικοσύστημα και θα καταγράψει τις απόψεις του μέσω μιας διατομεακής προσέγγισης. Θα περιγράψει επίσης τα σενάρια χρήσης του έργου από τεχνικής άποψης και την άποψη των χρηστών, θα ηγηθεί των εργασιών που συνδέονται με τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, θα ηγηθεί των εργασιών που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων συμμετεχόντων στην κυκλοφορία, θα αναλάβει τη συνεχή αξιολόγηση κινδύνων στο έργο, θα δημιουργήσει δυναμικές προσωποποιημένες υπηρεσίες και θα συμβάλει στις περισσότερες δράσεις του έργου. Τέλος, το ΙΜΕΤ θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματοποίησης των δύο i3 αυτοκινήτων του, θα ηγηθεί του πιλότου-ακολούθου στη Θεσσαλονίκη και θα συμμετάσχει στον πιλότο-δορυφόρο στα Τρίκαλα, στην Ελλάδα.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Θεσσαλονίκη: +30-2310-498453
Αθήνα: +30-211-10695999

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.