.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: IN LIFE
Τίτλος έργου: INdependent LIving support Functions for the Elderly
Διάρκεια: 36 μήνες (01/02/2015 – 31/01/2018)

Περιγραφή: Ο αριθμός των ηλικιωμένων που ζουν με γνωστική διαταραχή αυξάνεται ραγδαία λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Το ποσοστό αυτών που ζουν μόνοι τους εξαρτάται από την πάθηση (π.χ. περίπου το 30% όσων έχουν διαγνωστεί με άνοια), αλλά η πλειοψηφία θα ήθελε να ζει στο σπίτι ή με την οικογένειά, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλές, άνετο και οικονομικά αποδοτικό.Στόχος του IN LIFE είναι να παρατείνει και να υποστηρίξει την ανεξάρτητη διαβίωση ηλικιωμένων με γνωστικές διαταραχές, μέσω διαλειτουργικών, ανοικτών, εξατομικευμένων και απρόσκοπτων υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) που υποστηρίζουν οικιακές δραστηριότητες, επικοινωνία, συντήρηση της υγείας, ταξίδια, κινητικότητα και κοινωνικοποίηση, με νέα, κλιμακούμενα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, βασισμένα σε ανατροφοδότηση από πιλότους μεγάλης κλίμακας, σε πολλές και διαφορετικές χώρες. Με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις και τις δοκιμασμένες τεχνολογίες/υπηρεσίες Ενεργής και Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (Active and Assisted Living – AAL), το έργο IN LIFE προσέφερε 19 διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες βελτιστοποιήθηκαν περαιτέρω και προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες διαφόρων ηλικιωμένων ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της ήπιας γνωστικής εξασθένισης (mild cognitive impairment - MCI), της πρώιμης άνοιας και της γνωστικής εξασθένισης με συν-νοσηρές παθήσεις, καθώς και των επίσημων και άτυπων φροντιστών. Αυτές οι διαλειτουργικές υπηρεσίες ενσωματώθηκαν σε μια ανοικτή, διαθέσιμη μέσω τεχνολογιών νέφους, αρχιτεκτονική αναφοράς που δοκιμάστηκε σε 6 πανευρωπαϊκούς πιλότους στην Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 1200 ηλικιωμένους με γνωστικές διαταραχές, 600 επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές και 60 άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Δόθηκε προσοχή σε θέματα που αφορούν πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το έργο καθιέρωσε και δοκίμασε εκτενώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα για μια νέα ταξινομία ηλικιωμένων με γνωστικές διαταραχές, περιλαμβάνοντας εκείνα που ομαδοποιούνται ως «εξαρτώμενα», «σε κίνδυνο», «υποβοηθούμενα» ή «ενεργά» και διαμορφώνοντας και παρέχοντας πρόσβαση σε νέα επιχειρηματικά σενάρια, όπως αυτά «με επίκεντρο τον χρήστη», «με επίκεντρο τον πάροχο της υπηρεσίας» και τα «με επίκεντρο την εκμετάλλευση δεδομένων». Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε 36 μήνες από 20 εταίρους που προέρχονται από 9 ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχοι: Οι κύριοι στόχοι του έργου IN LIFE είναι:

 • Η σύνδεση ενός ευρέος φάσματος προσαρμόσιμων λύσεων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για ηλικιωμένους με διάφορες γνωστικές διαταραχές με μια κοινή ανοικτή αρχιτεκτονική αναφοράς, ώστε να καταστεί δυνατή η διασύνδεση τους και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητά τους.
 • Η ανάπτυξη άμεσων εφαρμογών, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων σε διαφορετικά γεωγραφικά και κοινωνικοπολιτικά υπόβαθρα, τύπους ομάδων χρηστών (π.χ. πρώιμη άνοια, μέτρια άνοια κ.λπ.), καθώς και τρόπους ζωής (π.χ. να ζουν μόνοι στο σπίτι ή με σύζυγο, να ζουν σε γηροκομείο, να ταξιδεύουν κ.λπ.).
 • Η παροχή εργαλείων και συστημάτων για την προσαρμογή και εξατομίκευση των υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ατόμου με δυναμικό τρόπο, επιτρέποντας στις υπηρεσίες να εξελίσσονται μαζί με την υγεία και την κατάσταση των χρηστών.
 • Η παροχή εργαλείων και οδηγιών στους φροντιστές ατόμων με γνωστικές διαταραχές ή/και άνοια, προκειμένου να υποστηρίξουν την επικοινωνία και τη λειτουργία στην καθημερινή ζωή.
 • Η εκτίμηση της απόδοσης των επενδύσεων των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων και των συνδεδεμένων υπηρεσιών μέσω πιλότων σε 6 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη (Βόρεια: Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Κεντρική: Ολλανδία· Νότος: Ισπανία, Ελλάδα· Ανατολή: Σλοβενία) και η επισήμανση βέλτιστων πρακτικών για τα σχετικά βιώσιμα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά μοντέλα για την υιοθέτηση και την υλοποίησή τους ανά περιφέρεια και αγορά.
 • Η έκδοση βασικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή και δεοντολογική εφαρμογή των προτεινόμενων επιχειρηματικών μοντέλων, για να εγγυηθεί ο σεβασμός των επιθυμιών των χρηστών, του τρόπου ζωής τους, των προσωπικών δεδομένων τους και των προσωπικών πεποιθήσεων τους.
 • Η μελέτη της επεκτασιμότητας και της ευαισθησίας των δοκιμασμένων επιχειρηματικών μοντέλων και περιπτώσεων και η προσφορά κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη βέλτιστη εφαρμογή τους σε διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικοπολιτισμικά και υγειονομικά πλαίσια.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Στο έργο IN LIFE, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ έχει αναλάβει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Τεχνικός Συντονιστής και Συντονιστής Καινοτομίας.
 • Επικεφαλής των εργασιών για τη ομαδοποίηση χρηστών και ενδιαφερόμενων μερών, προσδιορισμός των αναγκών και των επιθυμιών τους και καθορισμός περιπτώσεων χρήσης.
 • Επικεφαλής ενός πιλότου προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της γνωστικής επιδείνωσης στην ικανότητα οδήγησης και στην εμπειρία των μεγαλύτερων οδηγών, με ή χωρίς ήπια γνωστική εξασθένιση.
 • Επικεφαλής των εργασιών για την εκτίμηση κινδύνου σε τεχνικό, συμπεριφορικό, επιχειρησιακό και επιχειρησιακό επίπεδο.
 • Η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την αξιολόγηση της καταλληλότητα; της οδήγησης επαγγελματιών υγείας.
 • Επικεφαλής των εργασιών για την προσαρμοστικότητα και την εξατομίκευση του HMI και την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων
 • Επικεφαλής των εργασιών για την επέκταση των υφιστάμενων προτύπων και την ανάπτυξη ενός πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού και αρχών για την προώθηση των κρατικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Επικεφαλής για την ενσωμάτωση των μονάδων υποστήριξης ταξιδίου σε μία εφαρμογή κινητών συσκευών.
 • Επικεφαλής της ανάπτυξης πλαισίου αξιολόγησης, σχεδίων και των αντίστοιχων εργαλείων και μέσων.
 • Επικεφαλής των εκτιμήσεων των δεικτών του ποιοτικώς σταθμισμένου έτους ζωής (Quality-adjusted life year – QALYs) and και της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην ποιότητα της ζωής (Quality of Life – QoL) σε όλους τους πιλότους και στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του υλικού και των προγραμμάτων κατάρτισης για όλα τα είδη υπηρεσιών του IN LIFE.
 • Δημιουργία της ιστοσελίδας IN LIFE, του υλικού διάχυσης (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.) και του βίντεο του έργου.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Δρ. Μαρία Πάνου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2111 069 550
Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 453 & +30 211 1069 599

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.