.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: SafeSecure TP
Τίτλος: Safe and Secure Parking Places for Trucks
Διάρκεια: 12 μήνες (22/12/2017 – 21/12/2018)

Περιγραφή: Η ύπαρξη ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη διασφάλιση κοινωνικά δίκαιων συνθηκών ανάπαυσης για τους οδηγούς, όσο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος που σχετίζεται με τη διακίνηση φορτίων και την ακούσια μεταφορά παράνομων μεταναστών. Παρά την αναγκαιότητά τους όμως, ο αριθμός των διαθέσιμων χώρων παραμένει περιορισμένος και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς είναι συχνά ανεπαρκείς και χωρίς συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών εγκαταστάσεων.
Η ανάπτυξη ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων απαιτεί την ανάλυση και σύνθεση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ταυτόχρονα τον καθορισμό των απαιτούμενων νομοθετικών αλλαγών ή άλλων δράσεων υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την DGMOVE, θα προτείνει ένα σχέδιο δράσεων για την ανάπτυξη ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, απευθυνόμενο τόσο προς τους σχετικούς δημόσιους φορείς όσο και προς τους ιδιωτικούς φορείς δημιουργίας τους.

Στόχοι: Το έργο στοχεύει:

  • στη διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων κατά μήκος του κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
  • στη δημιουργία ενός χάρτη προτεινόμενων χωροθετήσεων ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών κατά μήκος του κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των χρηστών, τις εμπορευματικές ροές και τα κύρια σημεία εγκληματικότητας (logistics hotspots)
  • στον καθορισμό των κύριων απαιτήσεων για τη δημιουργία και επιτυχή λειτουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων
  • στη δημιουργία ενός εγχειριδίου, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ρεαλιστικών επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων
  • στη διαμόρφωση σχεδίου δράσεων (policy roadmap) για τη μελλοντική ανάπτυξη ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ είναι υπεύθυνο για:

  • (α) τον καθορισμό των κύριων απαιτήσεων για τη δημιουργία και επιτυχή λειτουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων,
  • (β) για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσεων (policy roadmap) για τη μελλοντική ανάπτυξη τους στην Ευρώπη.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Αρίστος Χαλάτσης
halatsis(at)certh.gr
+30 2310-498463

Ευάγγελος Μητσάκης
emit(at)certh.gr
+30-2310-498459

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.