.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: SIROCCO
Τίτλος: Sustainable InterRegional cOastal & Cruise maritime tourism though COoperation and joint planning
Διάρκεια: 18 μήνες (1/11/2016 – 30/4/2018)

Περιγραφή: Με 40 δις € οικονομικό αντίκτυπο και 6 εκατ. επιβάτες, ο τουρισμός κρουαζιέρας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, που αποτελεί την κορυφαία αγορά κρουαζιέρας και βρίσκεται μεταξύ ισχυρών κοινωνικο-οικονομικών πιέσεων. Καθώς ο τουρισμός κρουαζιέρας αυξάνεται, η πρόκληση για την Μεσόγειο είναι να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του με (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά) βιώσιμο τρόπο. Η ανταπόκριση στην πρόκληση αυτή παρεμποδίζεται από τρεις παράγοντες:

  • η υπάρχουσα γνώση είναι ανεπαρκής και εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στα δεδομένα που αφορούν τον τομέα της κρουαζιέρας
  • οι παράκτιες περιφέρειες αδυνατούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τα οφέλη που δημιουργούνται από τον τουρισμό κρουαζιέρας
  • ο συντονισμός των στρατηγικών και πολιτικών σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο είναι περιορισμένος.


Το έργο SIROCCO, συν-χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg-Med, φιλοδοξεί να συνεισφέρει σε σχέση και με τους τρεις παραπάνω παράγοντες.

Στόχοι: Το SIROCCO στοχεύει στην παροχή:

  • μια ολοκληρωμένης εικόνας της τρέχουσας και μελλοντικής κατάστασης του τουρισμού κρουαζιέρας στη Μεσόγειο
  • τεκμηριωμένων και μεταβιβάσιμων προτάσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων και υπεύθυνων Αλυσίδων Αξίας Κρουαζιέρας (Cruise Value Chains - CVCs) στην περιοχή της Μεσογείου
  • συντονισμένων στρατηγικών και πολιτικών σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο για στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και υπεύθυνης κρουαζιέρας / παράκτιου τουρισμού.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ είναι τεχνικός συντονιστής του έργου

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αρίστος Χαλάτσης
halatsis(at)certh.gr
+30 2310-498463

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.