.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

isten logo

Ακρωνύμιο: ISTEN
Τίτλος Έργου: Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network
Διάρκεια: 24 μήνες (01/12/2017 – 30/11/2019)

Περιγραφή: Το έργο ISTEN χρηματοδοτείται από το INTERREG ADRION Programme (ERDF και IPA II), και στοχεύει στην βελτίωση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών λιμένα-ενδοχώρας στην ευρύτερη περιοχή του προγράμματος ADRION.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το έργο περιλαμβάνει μεταξύ των δραστηριοτήτων του την ανάλυση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης και την διαμόρφωση σχεδίων δράσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή σειράς εμπλεκόμενων φορέων (διαχειριστές τερματικών σταθμών, πάροχοι υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών, τοπικές/περιφερειακές αρχές, κλπ.). Τελικό παραδοτέο του έργου πρόκειται να αποτελέσει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού δικτύου συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών στην περιοχή του προγράμματος ADRION.
Το έργο ISTEN ενσωματώνει την εμπειρία και δράσεις σειράς εταίρων από την Ιταλία, την Σλοβενία, την Κροατία, την Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία και την Ελλάδα.

Στόχοι: Το έργο στοχεύει:

  • στην δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου συνεργαζόμενων φορέων στον τομέα των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών λιμένα-ενδοχώρας, με στόχο την διάχυση καινοτόμων πρακτικών και την εδραίωση της συνεργασία μεταξύ λιμένων και εμπορευματικών κόμβων της ενδοχώρας
  • στην διαμόρφωση μίας ενιαίας προσέγγισης και ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των κόμβων συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, στην ευρύτερη περιοχή του προγράμματος ADRION
  • στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην περιοχή του προγράμματος ADRION

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ είναι υπεύθυνο για: (α) την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στις εννέα αλυσίδες λιμένα-ενδοχώρας του έργου, και (β) στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας λιμένα-ενδοχώρας στην περιοχή του προγράμματος ADRION σε σύγκριση με αυτές στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αρίστος Χαλάτσης
halatsis(at)certh.gr
+30 2310 498 463

twitter isten linked in isten

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.