.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

supair project logo

Ακρωνύμιο: SUPAIR
Τίτλος: Βιώσιμα λιμάνια στη περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου
Διάρκεια:
24 μήνες (01/01/2018-31/12/2019)

Περιγραφή: Η περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου επωφελείται από μια στρατηγική γεωγραφική τοποθεσία μεταξύ Δυτικής Ευρώπης, Μεσογείου και Ασίας. Η τοποθεσία αυτή έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου λιμένων και πόλεων-λιμένων, τα οποία ήρθαν αντιμέτωπα με αυξανόμενες ροές ανταλλαγής επιβατών και αγαθών. Ο τομέας των μεταφορών εξελίχθηκε σε ένα βασικό κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, συνοδευόμενος ωστόσο με αυξανόμενα επίπεδα ρύπανσης και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα των μεταφορών και η βελτιστοποίηση των αλυσίδων μεταφοράς, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση σε ένα πιο περιβαλλοντικά-φιλικό, ασφαλές και αποδοτικό σύστημα μεταφορών.
Τα λιμάνια αποτελούν κύριους κόμβους της πολυτροπικής αλυσίδας μεταφορών στη θαλάσσια λεκάνη της Αδριατικής – Ιονίου, και δύναται να δράσουν ως καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SUPAIR, 7 κύρια λιμάνια της περιοχής, με την υποστήριξη 3 πρωτοπόρων τεχνολογικών ιδρυμάτων, συμμετέχουν στη διαμόρφωση στοχευμένων σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη και χαμηλή σε εκπομπές άνθρακα διαχείριση των λειτουργιών τους. Ένα ευρύ φάσμα πιθανών παρεμβάσεων θα μελετηθούν στο έργο συμπεριλαμβάνοντας τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πλοία από τη ξηρά, την αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού των λιμένων λαμβάνοντας υπόψη πιο περιβαλλοντικά-φιλικές τεχνολογίες, την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης εκπομπών ρύπων, τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος, εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κτλ. παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα πιθανών λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα λιμάνια, πέρα αυτών που συμμετέχουν στο έργο, για τη μετάβαση προς πιο αποδοτικές λιμενικές λειτουργίες και χαμηλότερα επίπεδα συμφόρησης, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω τη κινητικότητα και τη διασύνδεση των διαφόρων μέσων μεταφοράς.

Στόχοι: Το ερευνητικό έργο SUPAIR ανταποκρίνεται σε μια βασική πρόκληση, ήτοι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν τα πλοία και οι λιμενικές λειτουργίες, ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη, διασυνοριακή προσέγγιση, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των λιμενικών αρχών για τον αποδοτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικά-φιλικών, πολυτροπικών λύσεων μεταφοράς, τονώνοντας παράλληλα το ρόλο των κύριων εμπλεκόμενων φορέων σε πολιτικό, τεχνικό και εμπορικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το έργου SUPAIR:

 • Ιδρύει ένα διασυνοριακό δίκτυο λιμενικών αρχών, τεχνολογικών ιδρυμάτων και άλλων κύριων εμπλεκόμενων φορέων (Δίκτυο Συνεργασίας «Πράσινων» Λιμένων στην Αδριατική – Ιόνιο) για την συλλογική περαιτέρω ανάπτυξη της μεθοδολογίας του έργου, λαμβάνοντας υπόψη αρχικά τους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα έργου, αλλά επεκτείνοντας στην συνέχεια το δίκτυο και σε άλλες νέες περιοχές που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν τη προσέγγιση του έργου
 • Αναπτύσσει μια κοινή διασυνοριακή μεθοδολογία («Κατευθυντήριες οδηγίες για βιώσιμα λιμάνια με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα») για την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων δράσης για τα λιμάνια, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή όλων των κύριων εμπλεκόμενων φορέων σε πολιτικό, τεχνικό και εμπορικό επίπεδο
 • Αναπτύσσει λειτουργικά σχέδια δράσης σε 7 κύρια λιμάνια της περιοχής, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τεχνικές και οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας και εναρμονίζονται με διάφορα εργαλείου σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΣΒΕΑ & ΣΒΑΚ)
 • Καταρτίζει μια «διασυνοριακή στρατηγική για μεταφορικά συστήματα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα», υποστηρίζοντας έτσι τη διεύρυνση του δικτύου και τη διάδοση, βελτίωση και επέκταση του σκοπού, μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του
  Συνολικά, το ερευνητικό έργο SUPAIR έχει ως στόχο να παρέχει στις λιμενικές αρχές διαχρονικές και βελτιωμένες τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες για την κατάρτιση, εφαρμογή και χρηματοδότηση των λειτουργικών σχεδίων δράσης τους, διευρύνοντας την εδαφική συνοχή και κυριότητα των σχετικών αποφάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της σκοπιμότητας και τη προσέλκυση επενδύσεων για περιβαλλοντικά-φιλικές λύσεις μεταφορών και κινητικότητας με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ είναι ένα από τα τρία τεχνολογικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο έργο και είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μεθοδολογίας του έργου καθώς και για την τεχνική υποστήριξη των λιμενικών αρχών που συμμετέχουν (και κατά κύριο λόγο του ΟΛΠ και ΟΛΘ) για την επιτυχή προετοιμασία των σχεδίων δράσης τους. Επιπρόσθετα, το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ συντονίζει τις δράσεις του 2ου τεχνικού Πακέτου Εργασίας το οποίο έχει ως στόχο:

 • Να διασφαλίσει μια κοινή αντίληψη και κατανόηση των κατευθυντήριων οδηγιών που θα αναπτύξει το έργο για βιώσιμα λιμάνια με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, μέσω της διεξαγωγής μιας εσωτερικής συνάντησης εργασίας για την υποστήριξη των λιμένων ως προς τη εφαρμογή της ίδιας μεθοδολογίας
 • Να παρέχει πρακτικές εμπειρίες και να εμβαθύνει την υφιστάμενη γνώση αναφορικά με πιθανές λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της βιωσιμότητας των λιμένων, μέσω της διεξαγωγής επισκέψεων μελέτης σε Ευρωπαϊκά λιμάνια που αναγνωρίζονται ως «βέλτιστες πρακτικές»
 • Να διαμοιράσει τις εμπειρίες που συλλέχθηκαν και τα σχετικά επιτεύγματα από τον σχεδιασμό των σχεδίων δράσης για βιώσιμα λιμάνια με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, μέσω της οργάνωσης μιας στοχευμένης κοινής συνάντησης εργασίας ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, η οποία θα είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη λιμενική αρχή και φορέα στην περιοχή
 • Να ιδρύσει το «Δίκτυο Συνεργασίας «Πράσινων» Λιμένων στην Αδριατική – Ιόνιο» το οποίο θα επισημοποιηθεί μέσω της υπογραφής ενός Μνημονίου Συνεργασίας
 • Να διαμορφώσει μια διασυνοριακή στρατηγική με στόχο να αυξήσει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία των λιμένων αναφορικά με τη κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για βιώσιμα λιμάνια με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη, εδαφική προσέγγιση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την ιστοσελίδα του έργου SUPAIR

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Λευτέρης Σδουκόπουλος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211-1069596

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.