.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.
Ακρωνύμιο
Τίτλος έργου
Τύπος
Έναρξη
Λήξη
Ρόλος
Προϋπ.€
Τομέας
Υπεύθυνος
Δήμος Δελφών
Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο Δήμο Δελφών για Τεκμηρίωση Προτάσεων Βιώσιμων Μεταφορών
Υπηρεσία
10/10/2016
10/02/2018
Πάροχος
16.000
Τομέας Γ
Μ.Μποϊλέ
RESOLUTE
‘RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment — RESOLUTE
Ευρωπαϊκό H2020
01/05/2015
30/04/2018
Εταίρος
270.938
Τομέας Δ
Ε. Μπεκιάρης
SCIROCCO
Sustainable InterRegional cOastal & Cruise maritime tourism though COoperation and joint planning
INTERREG MED
01/11/2016
30/04/2018
Εταίρος
105.400
Τομέας Β
Α. Σταθακόπουλος
SOCIAL CAR
Open social transport network for urban approach to carpooling - SOCIAL CAR
Ευρωπαϊκό H2020
01/06/2015
31/05/2018
Εταίρος
269.063
Τομέας Δ
Ε. Μπεκιάρης
New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics — NOVELOG’
Ευρωπαϊκό H2020
01/06/2015
31/05/2018
Συντονιστής
508.563
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
European Parliament
TRANSPORT AND TOURISM FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND PERSONS WITH REDUCED MOBILITY
Ευρωπαϊκό
11/07/2017
10/07/2018
Πάροχος
105.000
Τομέας Α
Μ. Πάνου
Common Framework for a European Life Cycle based Asset Management Approach for transport a European Life Cycle based Asset Management Approach for transport infrastructure networks
Ευρωπαϊκό H2020
01/09/2016
31/08/2018
Εταίρος
58.875
Τομέας Γ
Μ.Μποϊλέ
Πανεπιστήμιο Nigbo
Παροχή υποστήριξης στην έρευνα σε θέματα βέλτιστου σχεδιασμού αστικών συγκοινωνιών - Πανεπιστήμιο NIgbo Κίνα
Υπηρεσία
01/09/2017
31/08/2018
Πάροχος
20.000
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
MyTrac
"Ο ταξιδιωτικός μου σύντροφος" - My TRAvel Companion
Shift2Rail
01/09/2017
31/08/2018
Εταίρος
496.883
Τομέας Α + Β
Ε. Χαλκιά
CARTRE
Coordination of Automated Road Transport Deployment for Europe
Ευρωπαϊκό H2020
01/10/2016
30/09/2018
Εταίρος
20.312
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
Action Plan for the future of Mobility in Europe — MOBILITY4EU
Ευρωπαϊκό H2020
01/01/2016
31/12/2018
Εταίρος
160.938
Τομέας Δ
Ε. Μπεκιάρης
LOGIMATIC
LOGIMATIC-Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automation
Ευρωπαϊκό H2020
01/03/2016
28/02/2019
Εταίρος
224.375
Τομέας Β
J. Salanova
Δήμος Θεσσαλονίκης
Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία
10/03/2016
10/03/2019
Πάροχος
87.500
Τομέας Β
Μ. Μορφουλάκη
MOTIVATE
Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand
INTERREG MED
01/11/2016
30/04/2019
Εταίρος
272.688
Τομέας Β
Μ. Μορφουλάκη
REMEDIO
REMEDIO - REgenerating mixed - use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions
Υπηρεσία
03/05/2017
30/04/2019
Πάροχος
30.000
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
E-FERRY
E-ferry – prototype and full-scale demonstration of next-generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles
Ευρωπαϊκό H2020
01/06/2015
31/05/2019
Εταίρος
470.781
Τομέας Β
Ε. Γαγάτση
AEOLIX
Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange
Ευρωπαϊκό H2020
01/09/2016
31/08/2019
Εταίρος
364.843
Τομέας Β
Γ. Αϋφαντοπούλου
Optimal fuel consumption with Predictive PowerTrain control and calibration for intelligent Truck
Ευρωπαϊκό H2020
01/09/2016
31/08/2019
Εταίρος
253.438
Τομέας Γ
Α. Αναγνωστοπούλου
Capital
Collaborative Capacity Programme on ITS Training-Education and Liaison
Ευρωπαϊκό H2020
01/10/2016
30/09/2019
Εταίρος
92.812
Τομέας Β
E. Μητσάκης
Skills and competences development of future transportation professionals at all levels
Ευρωπαϊκό H2020
01/10/2016
30/09/2019
Εταίρος
227.500
Τομέας Α
Μ. Πάνου
AUTOPILOT
AUTOmated driving Progressed by Internet Of Things - AUTOPILOT
Ευρωπαϊκό H2020
01/01/2017
31/12/2019
Εταίρος
454.219
Τομέας Α
Μ. Πάνου
Adaptive ADAS to support incapacitated drivers & Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under automation
Ευρωπαϊκό H2020
01/01/2017
29/02/2020
Εταίρος
473.125
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive - SAFE STRIP
Ευρωπαϊκό H2020
01/05/2017
30/04/2020
Εταίρος
404.375
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
SAFER-LC
SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design-SAFER-LC
Ευρωπαϊκό H2020
01/05/2017
30/04/2020
Εταίρος
216.406
Τομέας Β
J. Salanova
Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor - MyCorridor
Ευρωπαϊκό H2020
01/06/2017
31/05/2020
Εταίρος
312.500
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
C-MOBILE
Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe - C-MOBILE
Ευρωπαϊκό H2020
01/06/2017
31/05/2020
Εταίρος
579.375
Τομέας Β
E. Μητσάκης
ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well
Ευρωπαϊκό H2020
01/01/2017
30/06/2020
Εταίρος
300.000
Τομέας Α
Μ. Πάνου
REFORM
REFORM - Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility
INTERREG EUROPE
01/01/2017
31/12/2020
Συντονιστής
301.000
Τομέας Β
Μ. Μορφουλάκη
SMILE
SMart IsLand Energy systems-SMILE
Ευρωπαϊκό H2020
01/05/2017
30/04/2021
Εταίρος
30.000
Τομέας Α
Μ. Γκέμου
FENIX
Μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα για την αποδοτική ανάκτηση δευτερευόντων φυσικών και βιομηχανικών πόρων σε περιβάλλοντα εξειδικευμένων αλυσίδων εφοδιασμού
Ευρωπαϊκό H2020
01/01/2018
31/12/2021
Εταίρος
267.500
Τομέας Α
Ε. Χαλκιά

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.