.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Βιβλία / Κεφάλαια Βιβλίων

 • Anagnostopoulou A., Sdoukopoulos, E., and Boile, M. (2017). Sustainable urban logistics for efficient and environmentally friendly port-cities in Soares, C. G., and Teixeira, A. P. (Eds) Developments in Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources (2-Volume set): IMAM 2017, CRC Press - Taylor & Francis Group, vol. 1, pp. 625 – 632.
 • Salanova J. M., Maciejewski M., Bischoff J., Estrada M., Tzenos P., Stamos I. (2017). Use of probe data generated by taxis. Big Data for regional science. Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy. Taylor & Francis Group. [ISBN 1138282189, 9781138282186].

Περιοδικά

 • Anagnostopoulou, A., Boile, M., Papargyri, E., Poulou, M. (2017). An Advanced Solution Approach for Energy Efficient Garbage Collection Service. Transportation Research Procedia, 24, 362-369.
 • Anagnostopoulou, A., & Poulou, M. (2017). Sustainable Urban Freight Distribution: The Case of Piraeus Port-City Sustainable Urban Freight Distribution: The Case of Piraeus Port-City. Landscape Architecture and Regional Planning. Vol. 2, No. 4, 2017, pp. 110-116.
 • Chalkia, E., Bekiaris, E., Madrid, I.L. (2017). How Do Needs and Preferences of a User, Match the Settings of the Interfaces They Use. In: Soares M., Falcão C., Ahram T. (eds) Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 486. Springer, Cham.
 • Efthymiou, D., Chrysostomou, K., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G. (2017). “Electric Vehicles Charging Infrastructure Location: A Genetic Algorithm Approach”, European Transport Research Review (2017) 9: 27. doi:10.1007/s12544-017- 0239-7.
 • Katsouri, I., Athanasiadis, L., Bekiaris, E., Tsolaki, M. (2017). Driving practices in professional drivers with dementia. In the Hellenic Journal of Nuclear Medicine - Supplement Proceedings of the 10th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017 (Suppl) 2017; 20(2): 73-89.
 • Iordanopoulos, P., Mitsakis, E., Chalkiadakis, C. (2017). Prerequisites for further deploying ITS systems: the case of Greece, Periodica Polytechnica, Transportation Engineering 46 (2).
 • Kotoula, K.M., Botzoris, G., Aifadopoulou, G., Morfoulaki M. (2017). The existing school transportation framework in Greece-Barriers and problems comparing to other European countries, Transportation Research Procedia, Volume 24, Pages 385-392, DOI: 10.1016/j.trpro.2017.05.096.
 • Kotoula, K., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G., Tzenos, P. (2017). Calculating optimal school bus routing and its impact on safety and the environment, Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, Volume 2647, DOI: 10.314/2647-17.
 • Leligou, H. Panagiotis, A. Tsakou G. Vanderheiden, G. Touliou K. Kocsis, O. Katevas. N. (2017). Generic platform for registration and online offering of assistance-ondemand (AoD) services in an inclusive infrastructure. Springer Berlin Heidelberg.
 • Mitsakis, E., Chrysohoou E., Salanova J. M., Iordanopoulos P., Aifadopoulou G. (2017). The sensor location problem: methodological approach and application. Transport 31(4) pp. 1-7 [doi: 10.3846/16484142.2016.1258674].
 • Morfoulaki M., Kotoula K., Myrovali G., Aifadopoulou, G. (2017). Calculating the Impacts of Alternative Parking Pricing and Enforcement Policies in Urban Areas with Traffic Problems, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Volume 45 (1), 2017, pp 35-42, DOI: 10.3311/. PPtr. 9099.
 • Panou, M., Touliou, K., Dimokas, N., Kalogirou, K., Bekiaris, E. (2017). A Tool for Assessing Elderly Drivers with MCI. International Journal of Transportation Systems, 2, 31-36. ISSN: 2534-8876.
 • Sakellariou, A., Kotoula, K.M., Morfoulaki, M., Mintsis, E. (2017). Identification of quality indexes in school bus transportation system, B., 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Transportation Research Procedia, Volume 24, Pages 212-219, DOI: 10.1016/j.trpro.2017.05.110.
 • Salanova Grau, J.M., Estrada, M. (2017). Social optimal shifts and fares for the Barcelona taxi sector, Transport Policy, https://doi.org/10.1016/j. tranpol.2017.12.007.
 • Salanova, J. M., Toumbalidis, J., Chaniotakis, E., Karanikolaos, N., Aifadopoulou, G. (2018). Correlation between digital and physical world, case study in Thessaloniki. Journal of Location Based Services. Vol 11, No. 2, pp 118-132. [DOI: 10.1080/17489725.2017.1420257].
 • Touliou, K., & Bekiaris, E. (2017). Building an Inclusive Ecosystem for Developers and Users: The Role of Value Propositions. In Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations (pp. 339-346). Springer International Publishing.
 • Tromaras A., Aggelakakis A., Margaritis D. (2017). Car Dealerships And Their Role in Electric Vehicles’ Market Penetration - A Greek Market Case Study, 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, Greece, 26 – 27 May 2016. Transport Research Procedia 24C, 259-266.

Συνέδρια

 • Adesiyun, Α., Goger, Τ., Hijdra, Α., Anagnostopoulou, Α., Aggelakakis, Α., Shrestha, S., Werland, S., Boile, M. (2017). Common framework for a life cycle based asset management approach for transport infrastructure networks, IRF (International Road Federation) 18th Crossroads World Road Meeting 2017, Delhi, India, 14 – 17 November.
 • Aggelakakis, A., Papargyri, E., Ligkas, I., Laios, P. (2017). A microscopic traffic simulation study at Amfissa city, 8th International Congress on Transportation Research: The Future of Transportation: A Vision for 2030, Thessaloniki, Greece, 27 – 29 September.
 • Aifandopoulou, G., Salanova, J. M., Tzenos, P., Bratsas, Ch., Koupidis, K. , Chatzopoulou, A., Selmi, L., Papadopoulos, Ch. (2017). Traffic patterns recognition through Big Data and Machine learning: case study in Thessaloniki. 1st International Workshop on Knowledge Discovery from Mobility and Transportation System KNOWme. European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery (PKDD). Skopje, FYROM. 18-22/09/2017.
 • Anagnostopoulou, A., Aggelakakis, A., Boile, M., Hijdra, A. (2017). Building resilience and broad optimization of transportation networks, Proceedings of the 8th International Congress on Transport Research, 27th - 29th September, Thessaloniki, Greece.
 • Anagnostopoulou, A. (2017). Corporate sustainability in freight transport based on European Commission strategy, Proceedings of the 5th QUAESTI Scientific Virtual Conference - Multidisciplinary Studies and Approaches, 9th – 16th December.
 • Bekiaris, E., Nikolaou, S., Anund, A. (2017). Driver state monitoring in automation; developing adaptive ADAS to support safe transitions under automation. In the 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2017), 17-21 July 2017, Los Angeles, USA.
 • Bekiaris, E., Nikolaou, S., Touliou, K., Anund, A., Dukic-Willstrand, T. (2017-In Press). Driver state monitoring Use Cases and scenarios in automated driving. Proceedings of the 8th International Conference on Transportation Research – ICTR 2017, September 27-29, 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Cabrera-Umpierrez, M. F., Panou, M., Bekiaris, E. (2017). Towards Smart Environments to Sustain Health and Well Being of Silver Generation: Large-Scale Multi-Country Pilots. IEEE International Conference on Biomedical and Health Informatics, 16-19 February, Orlando, USA.
 • Chalkia E., Mueller B., L’Hostis A. (2017). The role of societal resistance in transportation innovation. ICTR conference, 27-29 September, Thessaloniki, Greece.
 • Chrysostomou, K., Morfoulaki, M., Chatziathanasiou, M. (2017). “Regional Capacities and Needs for SUMP enabling”, Annual Polis Conference, 06-07 December 2017, Brussels, Belgium.
 • Chrysostomou, K., Stathopoulos, A., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G. (2017). “Exploring electric vehicles potential adoption in the taxi fleet of Thessaloniki, Greece”, 8th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR 2017), 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Gaitanidou, E., Bellini, E., Bekiaris, E. (2017). “European Resilience Management Guidelines for Critical Infrastructure operationalised for the Urban Transport System”, ICTR 2017, Thessaloniki, Greece, September 2017 (journal publication pending).
 • Gaitanidou, E. (2017). European Resilience Management Guidelines and their adaptation for UTS (RESOLUTE), Joint Workshop DRS-7&14 projects: ‘’Aligning the resilience-related research efforts in the EU-DRS projects’’, 13-14 September 2017, Brussels.
 • Gkemou, M., Fischer, F., Bekiaris, E., Kehagias, D., Tzovaras, D. (2017). Low-cost innovative implementation towards self-explaining and forgiving C-ITS. In the 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Gkemou, M., Palacin, R., Bekiaris, E., Kehagias, D., Tzovaras, D., Mizaras, V., Larios, Y. (2017). Mobility as a Service” (MaaS) in a multimodal European cross-border corridor. In the 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Hennemann, S., Salanova, J. M., Huther, P., Tzenos, P., Aifandopoulou, G. (2017). Impact assessment of cooperative services for freight transport. 12th ITS European Congress, Strasbourg, France, 19-22 June 2017.
 • Huppunen, T. Heinemann, G., Aifadopoulou, A. (2017). “Optimizing the operation of the 100% electric E-Ferry through the use of on board charging information” International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR), Thessaloniki, Greece, September, 2017.
 • Iordanopoulos, P., Chrysostomou, K., Mitsakis, E., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G. (2017). “Awareness and Attitudes of Greek Consumers towards Electric Vehicles”, International Conference Smart Cities & Mobility as a Service, 07-08 December 2017, Patras, Greece.
 • Iordanopoulos, P., Chrysostomou, K., Karkalakos, S. (2017). “Environmentally Friendly Routing: Assessment of Drivers’ Perception and Response”, International Panel Data Conference (IPDC 2017), July 7-8, 2017, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
 • Iordanopoulos, P., Mitsakis, E., Ayfantopoulou, G. (2017). ITS Observatory: an ITS on-line repository, 8th International Congress on Transport Research 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Katsouri, I., Athanasiadis, L., Bekiaris, E., Tsolaki, M. (2017). Occupational Therapy in Dementia. In the 10th Panhellenic Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017. Thessaloniki, Greece.
 • Katsouri, I., Athanasiadis, L., Bekiaris, E., Tsolaki, M. (2017). Driving habits in professional drivers with dementia. In the 10th Panhellenic Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017. Thessaloniki, Greece.
 • Katsouri, I., Athanasiadis, L., Bekiaris, E., Tsolaki, M. (2017). Assessing the Driving Capability of Dementia Patients. In the 10th Panhellenic Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders and 2nd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases, 2-5 February 2017. Thessaloniki, Greece.
 • Kotoula, K.M., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G., Tzenos, P. (2017). Calculating the optimal school bus routing and its impact on safety and environment protection, Transportation Research Board 96th Annual Meeting TRB2017, 8-12 January.
 • Kotoula, K.M., Salanova Grau, J.M., Mitsakis, E., Min8tsis, E. (2017). User acceptance of C-ITS speed advice service in Thessaloniki, 8th International Congress on Transportation Research in Greece, 27-29 September, Thessaloniki, Greece.
 • Kotoula, K.M., Botzoris, G., Aifadopoulou, G., Morfoulaki, M. (2017). School Transportation- Identifying and analyzing influencing factors affecting mode choice, 8th International Congress on Transportation Research in Greece, 27-29 September, Thessaloniki, Greece.
 • Kortsari, A., Aifadopoulou, G. (2017). “Achieving sustainability in transport through the novelties of the 100% electrically powered ferry”. 4th International Conference on Energy, Sustainability and Climate Change, 12-14 June, 2017, Santorini, Greece.
 • Loukea, M., Bekiaris, E., Adesiyun, A., Goger, T. (2017). Identification of skills and competences needs for the professionals of the future transportation sector - The SKILLFUL Project. In the 8th International Congress on Transportation Research in Greece -Transportation by 2030: Trends and Perspectives, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Loukea, M., Bekiaris, E., Meyer, G., Stagl, S. (2017). Towards a Single and Innovative European Transport System – Identification of Best Practices from Countries outside Europe. In the 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Loukea, M., Panou, M., Bekiaris, E., Ambrose, I. (2017). Needs, Trends and Best Practices of Accessible Tourism across Europe. International Conference «Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations”, 19-21 October 2017, Santorini, Greece.
 • Mamarikas, S., Stamos, I., Salanova Grau, J. M., Mitsakis, E., Aifadopoulou, G. (2017). “The contribution of traffic signals adjustments and coordination inmitigating CO2 emissions at urban arterials”, Transportation Research Board 96th Annual Meeting, 8-12 January, 2017, Washington, USA.
 • Margaritis, D., Pasadakis, A., Lambropoulou, L. (2017). “Correlation of air quality measurements from mobile and stationary monitoring stations”. 6th Macedonian Conference on Environment, Thessaloniki, 2017.
 • Margaritis, D., Lambropoulou, L. (2017). “Parameters that affect air quality in vehicle cabin”. 6th Macedonian Conference on Environment, Thessaloniki, Greece.
 • Mintsis, E., Vlahogianni, E., Mitsakis, E. (2017). Evaluation of a Cooperative Speed Advice Service Implemented Along an Urban Arterial Corridor, IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems MT-ITS 2017, Naples, Italy.
 • Mintsis, E., Vlahogianni, E. I., Salanova, J. M. (2017). Modelling and Evaluation of Driver’s Compliance to Speed Advice in a Cooperative Intelligent Transport Systems Environment. ICCV 2017: 19th International Conference on Connected Vehicles. Zurich, Switzerland. January 13 - 14, 2017
 • Mitsakis, E., Iordanopoulos, P., Tzanidaki, J.D., Blom, G., van Velthoven, Y., Kotilainen, I., Coconea, L. (2017). Best Practices on Traffic Management 2.0, ITS Europe Congress 2017, Strasbourg, France.
 • Mitsakis, E., Stamos, I., Anastasiadou, K., Kaundinya, I., Kammerer, H. (2017). A matrix-based approach for assessing the criticality, exposure and vulnerability of transport infrastructure, 8th International Congress on Transport Research 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Mitsakis, E., Chalkiadakis, C., Mizaras, V. (2017). Ageing Population Requirements for Mobility Services, Smart Cities and Mobility as a Service Conference 2017, Patras, Greece.
 • Mitsakis, Ε., Mizaras, V. (2017). Next generation of Cooperative Intelligent Transport Systems, Smart Cities and Mobility as a Service Conference 2017, Patras, Greece.
 • Mitsakis, E., Kotsi, A. (2017). Costs and benefits of bundled C-ITS services. The C-MobILE approach, Smart Cities and Mobility as a Service Conference 2017, Patras, Greece.
 • Panou, M., Touliou, K., Dimokas, N., Kalogirou, K., Bekiaris, E. (2017). A tool for assessing elderly drivers with MCI, 15th International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC ‘17), Corfu Island, Greece, August 24- 26, 2017.
 • Panou, M. (2017). Intelligent personalized ADAS warnings. 8th International Congress on Transportation Research, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Panou, M., Touliou, K., Bekiaris, E. (2017). Evaluations of innovative modules for driving simulators. 8th International Congress on Transportation Research, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Salanova Grau, J. M., Stamos I., Mitsakis, E., Margaritis, D., Tzenos, P., Aifadopoulou, G. (2017). “Estimation of traffic flow from Bluetooth detections”, Transportation Research Board 96th Annual Meeting, 8-12 January, 2017, Washington, USA.
 • Stamos, I., Salanova, J. M., Jeftic Z. (2017). Exploring the commercialization potential of freight transport services: the CO-GISTICS project. 12th ITS European Congress, Strasbourg, France, 19-22 June 2017.
 • Stamos, I., Salanova, J. M., Jeftic, Z. (2017). Exploring the market acceptability of cooperative freight transport services: the CO-GISTICS project. ITS World congress 2017. Montreal. October 29-November 2.
 • Salanova, J. M., Stamos, I., Tzenos, P., Margaritis, D., Mitsakis, E. and Aifandopoulou, G. (2017). Traffic flow estimation from Bluetooth devices detection. 8th International congress on Transportation research in Greece. Thessaloniki, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Salanova, J. M., Chaniotakis, E., Toumpalidis, I., Karanikolas, N., Tzenos, P., Aifandopoulou, G. (2017). A spatio-temporal correlation between digital and physical world, case study in Thessaloniki. 8th International congress on Transportation research in Greece. Thessaloniki, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Salanova J. M., Chaniotakis E., Goutzikas Th., Zacharis S., Tzenos P., Aifandopoulou G. (2017). Methodological framework for the estimation of risks in the transport of dangerous goods. 8th International congress on Transportation research in Greece. Thessaloniki, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Sdoukopoulos, E., Galtzur, A, Kose, P., Boile, M., Sheety, E. (2017). “A EuroMediterranean research cooperation agenda supporting sustainable urban mobility in Mediterranean Partner Countries”, 8th International Congress on Transportation Research (ICTR), 27-29 September, Thessaloniki, Greece.
 • Sfakianaki, R., Mitsakis, E., Saramourtsis, A., Stephanedes, Y., Tsiamitros, D. (2017). Harmonized ITS deployment: The CROCODILE 2 project in Greece, Smart Cities and Mobility as a Service Conference 2017, Patras, Greece.
 • Stamos I., Salanova, J. M., and Jeftic, Z. G. (2017). Market introduction of cooperative freight transport services. 8th International congress on Transportation research in Greece. Transportation by 2030: trends and perspectives. Thessaloniki, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Tromaras, A., Margaritis, D., Aggelakakis, A. (2017). Customer satisfaction of EVs – Survey preparation for the Greek market, 8th International Congress on Transportation Research: The Future of Transportation: A Vision for 2030, Thessaloniki, Greece, 27 – 29 September.
 • Tsami, M., Dimou, A., Panou, M., Bekiaris, E., (2017). SOCIALCAR Investment Community and Funding Sources. 8th International Congress on Transportation Research, 27-29 September 2017, Thessaloniki, Greece.
 • Votis, K., Tzovaras, D., Kaklanis, N., Segkouli, S., Mizaras, V., Dafoulas, G. E., Mitsakis, E. (2017). Securing Internet of Things Data Services for Healthy and Active Ageing Services in Regions of Greece, CWSI 2017: IoT Connected World & Semantic Interoperability 2017, Linz, Austria.
 • Woroniuk, C., Öörni, R., Mitsakis, E., Iordanopoulos, P., Edwards, S. (2017). C-ITS Deployment Programme Framework, ITS Europe Congress 2017, Strasbourg, France.

Τύπος

 • Boile, Μ., and Anagnostopoulou A. (2017). Trends and Drivers Affecting the Port Industry – Health, Safety, Education and Training in Port Working. Hellenic Institute of Transport Column, Supply Chain & Logistics magazine. Issue 86. Pages 72-73.
 • Boile, Μ., Anagnostopoulou A., Aggelakakis A. (2017). Asset Management of Transport Networks. Hellenic Institute of Transport Column, Supply Chain & Logistics magazine. Issue 89.Pages 76-77

Προσκεκλημένες ομιλίες

 • Aifadopoulou, G. (2017). Thessaloniki Smart Mobility Living Lab, “2nd French-Greek innovation network forum”, November 10-11, Technopolis, Athens.
 • Aifadopoulou, G. (2017). Data collection framework for understanding urban freight transportation and sustainable planning solutions, “7th METRANS International Urban Freight Conference”, October 18-20, Long Beach, California.
 • Aifadopoulou, G. (2017). PanEuropean Logistics Platforms: Future Technologies & actors Synergies, “e-CMR going digital in road transport”, June 22-23, Thessaloniki.
 • Aifadopoulou, G. (2017), An Integrated Perspective on the Future of Urban Mobility, “Unconference”, OK!Thess, June 6, Thessaloniki.
 • Aifadopoulou, G. (2017). New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics, “1st conference on results from road transport research in H2020 projects”, November 29-30, Brussels
 • Aifadopoulou, G. (2017). NOVELOG’s Innovative approaches for engaging and supporting industry and city authorities in urban freight strategy development, “CIVITAS Forum conference”, September 27, Torres Vedras, Portugal
 • Bekiaris, E. (2017). Invited speaker at the Workshop “The Nexus of Transportation and Environmental Health Governance: Intersections and Collisions Across and Within Borders” of the Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, 8-12 January 2017, Washington, USA (Presentation title: Aging Populations and Mobility Policies: Implications for Safety, Health, and the Environment).
 • Bekiaris, E. (2017). Invited speaker at the event “Can TRB Be A “Transition Platform” for the Transportation Sector in the US and Canada?” of the Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, 8-12 January 2017, Washington, USA (Presentation title: Transition Practice in the Transportation Sector in China and the United States and Its Relevance to the Transportation Gaps in Europe).
 • Bekiaris, E. (2017). Invited speaker at the event “Roadside Safety Design International Research Activities, AFB20 (2)” of the Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, 8-12 January 2017, Washington, USA (Presentation title: Infrastructure Strip to Vehicle Communication for the Deployment of Autonomous Vehicles).
 • Bekiaris, E. (2017). Invited speaker at the Second Interdisciplinary Road Safety Event, 7-9 January 2017, Athens, Greece (Presentation title: The car of Tomorrow. Cross glances).
 • Mitsakis, E. (2017). Recent developments in the Intelligent Transportation Systems domain at EU and national level, Invited speech at the Workshop “Use of ICT technologies for traffic data collection and citizens engagement as tools for implementing Sustainable Urban Mobility Plans», Thessaloniki, 2017.
 • Mitsakis, E. (2017). Task Force on Exchange of Best Practices on Deploying TM2.0, Invited talk at “C-ITS Platform WG: Enhanced Traffic Management 10th Meeting / Phase II”, Brussels, 2017.
 • Mitsakis, E. (2017). Training needs on new technologies for fleet managers and drivers, Invited talk at “ITS Europe Congress 2017”, Strasbourg 2017.
 • Mitsakis, E. (2017). Local innovation ecosystems towards a pan-European logistics information exchange platform, invited talk at “ITS Europe Congress 2017”, Strasbourg 2017.
 • Mitsakis, E. (2017). Intelligent Transport Systems for the mitigation of climate change induced impacts, invited talk at “ITS Europe Congress 2017”, Strasbourg 2017.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.