.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Δημοσιεύσεις του Επιστημονικού Προσωπικού του ΙΜΕΤ (2006)

Βιβλία & Περιοδικά

 1. Brookhuis, K., de Waard, D., Marchau, V., Wiethoff, M., Walta, L., Bekiaris, E., (2006), “Self-explaining and forgiving roads to improve traffic safety”, In Developments in Human Factors in Transportation, Design and Evaluation, de. Waard, D., Brookhuis, K., Toffetti, A. (eds.), Shaker Publishing, p. 1-11, Maastricht, the Netherlands, 2006.
 2. Canisius, S, Ploch, T, Hubner, E, Bekiaris, E., Vogelmeier, C., Becker, HF, Penzel, T., (2006), “Quantification of daytime sleepiness in young, healthy subjects during a reaction time test (VIGIMAR) and Karolinska Drowsiness Test (KDT)”. Sleep Medicine, Vol. 7, Supp. 2, S124-S125, 2006.
 3. Canisius, S, Ploch, T, Hubner, E, Bekiaris, E., Vogelmeier, C., Becker, HF, Penzel, T., (2006) “Quantification of daytime sleepiness in young, healthy subjects during a reaction time test (VIGIMAR) and Karolinska Drowsiness Test (KDT)”. Somnologie Vol. 10, S1, page 8, 2006.
 4. Giannopoulos, G.A., (2006), “Transport Policy and Research Issues in Greece and the EU: Current facts, prospects, and priorities”, chapter in book TRANSTEC, Elsevier, 2006.
 5. Giannopoulos, G.A., Tyrinopoulos Y., (2006), “Intermodal Freight Transport between Europe and Asia: a structured approach to policy making and problem solving”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1966, pp. 16-26, November 2006.
 6. Karaseitanidis, I., Amditis, A., Patel, H., Sharlpes, S., Bekiaris, E., Bullinger, A., Tromp, J., (2006) “Evaluation of virtual reality products and applications from individual, organizational and societal persepectives – The “VIEW” case study”, Int.J. Human-Computer Studies, Vol 64, p. 251-266, 2006.
 7. Panou, M., Bekiaris, E., Papakostopoulos, V., (2006), “Modeling Driver Behaviour in EU and International Projects”, In: Critical Issues in Advanced Automotive Systems and Human-Centred Design, P.C. Cacciabue and C. Re (eds.), Springer, UK, 2006.
 8. Tyrinopoulos, Y., Aifadopoulou, G., (2006), “A Complete Quality Control Methodology for the Passenger Services in the Public Transport Business”, ASCE magazine, (pending approval).
 9. Tyrinopoulos, Y., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G., (2006), “Estimation of Satisfied Customers in Public Transport Systems: A New Methodological Approach”, Transportation Research Forum magazine (pending approval).

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

 1. Aifadopoulou, G., (2006), “Efficient and sustainable transport systems and access to the information society; IMONODE - Efficient Integration of Cargo Transport Modes & Nodes in CADSES area”, Interreg III B CADSES project conference: Setting regions in motion, Alexandroupolis, 20-21 March, 2006.
 2. Aifadopoulou, G., (2006), “La recherche en socio-économie des transports en Grèce”, Sixièmes rencontres francophones Est-Ouest de socio-économie des transport (NTUA), Athènes, 4-5 May, 2006.
 3. Aifadopoulou, G., (2006), “The role of the Western Railway Corridor in the integration of the TEN-T and the current status of the railway connections in S.E. Europe”, Conference: West Railway Axis - The great TransEuropean Networks project, Patra, 13 May, 2006.
 4. Aifadopoulou, G., Charalampous, G., (2006), “Development of Intermodal Transport in SE Europe: Proposed Network of Intermodal Transport terminals and Corridors”, paper presented in the 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Volos, 1st September, 2006.
 5. Aifadopoulou, G., Chrisochoou, E., Mizaras, V., Pachinis, Th., (2006), “Data modeling and algorithmic solution for multimodal trip planning over Greek transport network”, 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, 19-20 May, 2006.
 6. Aifadopoulou, G., Chrisochoou, E., Ziliaskopoulos, T., (2006), “A multi-objective optimum path algorithm for passenger pre-trip planning in multimodal transportation networks”, Transportation Research Board, 86th Annual Conference & Journal of The Transportation Research Board, 2006.
 7. Aifadopoulou, G., Chrisochoou, E., Ziliaskopoulos, T., (2006), “Time depended multi-objective optimum path algorithm in multimodal transportation networks”, 18th National Conference on Operational Research, Kozani, 15–17 June, 2006.
 8. Aifadopoulou, G., Morfoulaki, M., (2006), “Development of a PORTAL for transport data management and processing in HIT – The implementation of a concept”, 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, 19-20 May, 2006.
 9. Aifadopoulou, G., Tyrinopoulos, Y., Papayannakis, A., Toskas, I., (2006), “An integrated Quality Control System for the Public Transport Services in Thessaloniki”, 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, 19-20 May, 2006.
 10. Bekiaris, E., Panou, M., Papakostopoulos, V., (2006), “Assessment results of an innovative driver assessment system and tools for elderly drivers”, 13th World Congress on ITS, London, 8-12 October, 2006.
 11. Bekiaris, E., Panou, M., Papakostopoulos, V., Tsioutras, A., (2006), “Results of the assessment of elderly drivers in a driving simulator as part of an assessment protocol”, Driving Simulation Conference (DSC) Europe, Paris, France, 4-6 October, 2006.
 12. Benz, T., Gaitanidou, E., Spyropoulou, I., Yannis, G., Tapani, A., (2006), “Modelling Road Traffic Safety – The IN-SAFETY approach”, ITS World Congress, London, UK, 8-12 October, 2006.
 13. Gaitanidou E., Bekiaris E., (2006), “Providing personalised transportation content information to people with mobility impairments”, ASK-IT 1st International Conference, Nice, France, 26-27 October, 2006.
 14. Giannopoulos, G., Aifadopoulou, G., Charalampous G., (2006), “Development of Intermodal Freight Terminals: A methodology for building optimal networks of terminals and its application in South Eastern Europe”, paper presented in the 85th TRB Annual Meeting, Washington D.C., 22-26 January, 2006.
 15. Giannopoulos, G.A., (2006), “The future of Transport research in Greece”, keynote speech 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, Greece, 19-20 May, 2006.
 16. Giannopoulos, G.A., “Road Transport Contributing to a sustainable society: Vision of the future”, keynote speech, Transport Research Arena – TRA Conference, 2006, Gothenburg, Sweden, 12-15 June, 2006.
 17. Giannopoulos, G.A., Aifadopoulou, G., Morfoulaki, M., Margaritis, D., (2006), “Training and certification of truck drivers in Greece: An Integrated approach for the formulation of training material and procedures”, 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, Greece, 19-20 May, 2006.
 18. Kondili, E., Bekiaris, E., Papapostolou, Ch., Kaldellis, J.K., (2006), “Biofuels for transportation in Europe: current status and prospects”, IX World Reneable Energy Congress and Exhibition, Florence, Italy, 19-25 August, 2006.
 19. Lal, S., Bekiaris, E., (2006), “The Reliability of Sensing Fatigue from Neurophysiology”, AusWireless’06 Conference, Sydney, Australia, 13-16 March, 2006.
 20. Lu, M., Wevers, K., and Bekiaris, E., (2006), “Physical road infrastructure measures for traffic safety”, 19th ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) Workshop, Minsk, 26-27 October, 2006.
 21. Lu, M., Wevers, K., Bekiaris, E., (2006), “A bi-level approach for modelling and evaluating road traffic safety measures”, 13th World Congress on ITS, London, 8-12 October, 2006.
 22. Maglavera, S., Maglaveras, N., Lekka, I., Bekiaris, E., Penzel, T., Canisius, S., Jacob, N., Leondaridis, L., (2006), “SENSATION remote monitoring system that enables monitoring of patients with selected sleep disorders”, Proc. of the International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine (ITAB) 2006, Ioannina, Greece, 26-28, October 2006.
 23. Mitsakis, E., Ziliaskopoulos, A., (2006), “Risk assessment methods for integrated safety monitoring systems”, Transport Research Arena 2006, CEDR-European Commision-ERTRAC, Gothenburg - Sweden, 12-15 June, 2006.
 24. Nikolaou, S., Bekiaris, E., (2006), “Drivers’ Training: How to familiarize different target groups on the use of new intelligent in-vehicle systems”, Proc. of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece, Thessaloniki, Greece, p. 540-547, 19-20 May, 2006.
 25. Nikolaou, S., Bekiaris, E., (2006), “Prioritisation of applications for hypovigilance detection and prediction: Towards a multisensorial platform for driver hypovigilance monitoring”, 13th World Congress on ITS, London, 8-12 October, 2006.
 26. Panou, M., Bekiaris, E., (2006), “Towards the development of an adaptation strategy for safe and integrated infomobility services use by mobility impaired drivers”, 13th World Congress on ITS, London, 8-12 October, 2006.
 27. Panou, M., Bekiaris, E., Wiethoff, M., (2006), “Ambient Services framework application in eight sites”, ASKIT International Conference, in CD proceedings, Nice, France, October 2006.
 28. Papadelis, Ch., Papadeli-Kourtidou, Bamidis, P., Chouvarda, I., Koufogiannis, D., Bekiaris, E., Maglaveras, N., (2006), “Indicators of sleepiness in an ambulatory EEG study of night driving”, Proc. of the 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, New York, 30 August - 3 September, 2006.
 29. Penzel, T., Becker, H., Canisius, S., Bekiaris, E., (2006), “New Sensors and Algorithms for the Detection of Sleepiness and Sleep Disorders”, World Congress on Biomedical Engineering, Seoul, South Korea, 2006.
 30. Penzel, T., Becker, HF., Canisius, S., Bekiaris, E., (2006), “Analysis of EEG, Heart Rate Variability and other autonomous signals to detect sleepiness”, European Sleep research Society, 2006.
 31. Portouli, E., Gemou, M., Papakostopoulos, V., Bekiaris, E. (2006), “HMI pilots for lateral safe applications”. 13th World Congress on ITS, London UK, 8-12 October, 2006.
 32. Tyrinopoulos, Y., Gagatsi, E., (2006), “Competitiveness of the Greek ports: Critical parameters, weaknesses and development opportunities”, 3rd International Conference on Transport Research in Greece, Thessaloniki, 19-20 May, 2006.
 33. Tyrinopoulos, Y., Mikiki, F., (2006), “The Integration of Transport Indicators into Transport Policy Development: the current situation and prospects”, 3rd International Conference on Transport Research in Greece, Thessaloniki, 19-20 May, 2006.
 34. Tzovaras, D., Bekiaris, E., Gemou, M., (2006), “Dangerous Goods Transportation Routing, Monitoring and Enforcement”, 13th World Congress on ITS, London, 8-12 October, 2006.
 35. Tzovaras, D., Gemou, M., (2006), “Cooperative system for the dangerous goods vehicles safest route”, Gefährliche Ladung – Das Gefahrgutmagazin, November 2006.
 36. Visintainer, F., Panou, M., Pagle, K., (2006), “ADAS & IVICS for all”, ASK-IT International Conference, in CD proceedings, Nice, France, October 2006.

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 1. Aifadopoulou, G., (2006), “Traffic studies for urban areas and cities», Educational Programme «Traffic interventions in urban areas”, (National Center for Public Administration & Local Government), Thessaloniki, 28 – 30 June, 2006.
 2. Aifadopoulou, G., Charalampous, G., (2006), “Feasibility study for the construction of railway and port terminal infrastructure in Western Greece and the creation of an EU intermodal ‘gate’ in S.E. Europe”, Kalambaka, 6 October, 2006.
 3. Aifadopoulou, G., Charalampous, G., (2006), “Feasibility study for the construction of railway and port terminal infrastructure in Western Greece and the creation of an EU intermodal ‘gate’ in S.E. Europe”, Ioannina, 3 November, 2006.
 4. Charalampous, G., (2006), “Development of Efficient Network of Modern Intermodal terminals in South East Europe”, 16th Economic Forum: Krynica, 6-8 September, 2006.
 5. Morfoulaki, M., (2006), “Work zones safety: Requirements and needs”, Road safety – Design particularities & optimization perspectives in Western Greece, Lamia, October 2006.
 6. Tyrinopoulos, Y., (2006) “Safety and environmental policy issues in Maritime Transport in Asia”, Ho Chi Minh, Vietnam, 24 March, 2006.
 7. Tyrinopoulos, Y., (2006), “Safety and Environmental Protection of Maritime Transport in Europe and Southeast Asia: current status, best practices, and know-how transfer issues”, Valencia, Spain, 19 October, 2006.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.