.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Δημοσιεύσεις του Επιστημονικού Προσωπικού του ΙΜΕΤ κατά τη διάρκεια του 2007
Δημοσιεύσεις σε βιβλία και περιοδικά

 1. Aifadopoulou G., (2007), “Facilitating Trade along panEuropean corridors n° X, V and Adriatic Ionian via planning of freight and logistics centres: the IMONODE project recommendations”, Report of the 134th Round Table on Transport Economics ‘Market access, trade in transport services and trade facilitation’, ECMT 2007.
 2. Bekiaris, E., Panou, M., Garcia Robledo, M., (2007), “Towards an accessible Europe”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.2, part II, pp 527-535, Springer, ISSN0302-9743, 2007.
 3. Bekiaris, E., Panou, M., Tsioutras, A., (2007), “The usage of modern tools and methods for drivers’ training”, Thessaloniki, Greece, ISBN 978-960-930008-7, 2007.
 4. Bekiaris, E., Panou, M., Tsioutras, A., (2007), “The use of modern tools and methods for driving training”, Thessaloniki, Greece, 2007, ISBN 978-960-930008-7, 2007.
 5. Danielsson, L., Lind, H., Bekiaris, E., Gemou, M., Amditis, A., Miglietta, M., Stålberg, P., (2007), “HMI Principles for LATERAL SAFE Applications”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.6, part II, pp330-338, 2007, Springer, ISSN0302-9743, 2007.
 6. G. Aifadopoulou, A. Ziliaskopoulos, E. Chrysochoou, (2007), “A multi-objective optimum path algorithm for passenger pre- trip planning in multimodal transportation networks”, Journal of the Transportation Research Board, 2007.
 7. Giannopoulos, G.A., (2007), “Training and research in the field of transport: Administrative and funding issues in Greece and Europe, a comparative approach”, Comparative Technology Transfer & Society Journal (CTTS), special issue «The Technology Transfer Specialist: Education & Training Needs» (to be published).
 8. Giannopoulos, G.A., Giannakos, K., (2007), “Restructuring the Greek Railways: Current progress and evaluation of alternative schemes”, Transport Reviews, Vol. 27, No. 3, pp. 355-378, May 2007.
 9. Jap, B.T., Lal, S., Fischer, P., Bekiaris, E., (2007), “Using spectral analysis to extract frequency components from Electroencephalography: Application for fatigue countermeasure in train drivers”, In: Advances in Broadband Communications and Networks, Agbinya, J.I., Sevimli, O., Reisenfeld, S., Li., Y. and Lal, S. (eds.).
 10. M. Panou, E. Bekiaris, V. Papakostopoulos, (2007), “Modelling Driver Behaviour in EU and International Projects”, Contribution in “Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments, Critical Issues in Advanced Automotive Systems and Human-Centred Design”, with editors P.C. Cacciabue and C. Re, Springer-Verlag London Limited, p. 3-25, 2007.
 11. Panou, M., Bekiaris, E., Mousadakou, A., (2007), “E&D travellers needs in infomobility services”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.1, part I, pp853-860, Springer, ISSN0302-9743, 2007.
 12. Panou, M., Bekiaris, E., Papakostopoulos, V., (2007), “Modeling Driver Behaviour in EU and International Projects”, In: Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments, Critical Issues in Advanced Automotive Systems and Human-Centred Design, P.C. Cacciabue and C. Re (eds.), Springer-Verlag London Limited, p. 3-25, 2007.
 13. Ringbauer, B., Peissner, M., Gemou, M., (2007), “From “Design for all” towards “Design for one” – a modular user interface approach”, in Universal Access in Human Computer Interaction, Ambient Interaction, Lecture Notes in Computer Science, Vol.5, part I, pp517-526, 2007, Springer, ISSN0302- 9743, 2007.
 14. Tyrinopoulos Y., Aifadopoulou G., (2007), “A Complete Quality Control Methodology for the Passenger Services in the Public Transport Business”: Journal of European Transport (Transporti Europei), 2007.
 15. Tyrinopoulos Y., Morfoulaki M., Aifadopoulou G., (2007), “Estimation of Satisfied Customers in Public Transport Systems: A New Methodological Approach”, Journal of the Transportation Research Forum, pp. 63-72, Volume 46, No. 1, Spring 2007.

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

 1. Amditis, A., Pagle, K., Tsogas, M., Bekiaris, E., Panou, M., Tattegrain Veste H., Bellet T., Boverie S, Kutila M., Markkula G. (2007), “A real time platform for estimating the driver–vehicle–environment state in AIDE IP”, ITS Word 2007, in CD proceedings, Beijing, China, 2007.
 2. Amditis, A., Pagle, K., Tsogas, M., Bekiaris, E., Tattegrain Veste, H., Bellet, T., Boverie, S., Ku - tila, M., Markkula, G., (2007), “A real time platform for estimating the Driver - Vehicle - Environment state in AIDE Integrated Project”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October, 2007.
 3. Amditis, A., Varalda, G., Saluaar, D., Mantzouranis, I., Loupos, K., Bekiaris, E., (2007), “How VR sup - ports the development of ADAS – IVIS and intelligent transportation systems”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, China, 9-13 October, 2007.
 4. Antoniou C., Gagatsi E., Tyrinopoulos Y., (2007), “Technological innovation in multimodal freight transport: key to growth and competitiveness”, 1st International Scientific Conference: Competitiveness and Complementarity of Transport Modes - Perspectives for the Development of Intermodal Transport, University of the Aegean, Chios, Greece, May 11, 2007.
 5. Bekiaris E., (2007), “Using micro and nano-sensors to capture the involuntary wakefulness to sleep tran - sition of healthy people”, Proc. of the 4rth Personalised Healthcare conference (pHealth 2007), Chalkidiki, Greece, 20-22 June, 2007.
 6. Bekiaris, E., Gaitanidou, E., Kalogirou, K., Spanidis, P., (2007), “Personalized System for In-Vehicle Transmission of VMS information – Design, Implementation and Testing within the Context of the INSAFETY project”, 14th International Conference Road Safety on Four Continents, Bangkok, Thailand 14-16 November, 2007.
 7. Bekiaris, E., Kalogirou, K., Panou, M., (2007), “Personalised infomobility services within ASK-IT project”, ITS Word 2007, in CD proceedings, Beijing, China, 2007.
 8. Bekiaris, E., Kalogirou, K., Panou, M., (2007), “Personalised infomobility services within ASK-IT project”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October, 2007.
 9. Chouvarda, I., Papadelis, Ch., Kourtidou-Papadeli, Ch., Bamidis, P., Koufogiannis, D., Bekiaris, E., Maglaveras, N., (2007), “Non-linear analysis for the sleepy drivers problem”, 12th International Health (Medical) Informatics Congress, MEDINFO 2007, 20-24 August 2007, Brisbane, Australia, 2007.
 10. Evangelos Mitsakis, Athanasios Ziliaskopoulos, (2007), “Dynamic Traffic Assignment in Network Control and Signalization”, INFORMS Annual Meeting 2007, Seattle, Washington, U.S.A., 4-7 November, 2007.
 11. Gagatsi E., (2007), Review of Maritime Transport Safety and Security Practices and Compliance levels: case studies in Europe and South East Asia, Young Researchers Seminars (YRS) 2007, Brno, Czech Republic, 27-30 May, 2007.
 12. Gagatsi E., Tyrinopoulos Y., (2007), “Port policy and critical factors for increasing competitiveness: the Greek case”, World Conference on Transport Research 2007 (WCTR 2007) June 25, 2007.
 13. Giannopoulos, G.A., (2007), “Road Safety in countries with less developed infrastructures: Issues and ac - tions to maximize effect with minimum resources”, Keynote speech Road Safety on Four Continents Conference, Bangkok, Thailand, 14-16 November, 2007.
 14. Giannopoulos, G.A., (2007), “Transport research cooperation issues between EU and US”, Conclusions of a special Session organised and Chaired by Prof Giannopoulos on same subject, at the WCTR 2007 Conference, Berkeley, 24-28 June, 2007.
 15. Haralampous G, Ayfandopoulou G, (2007), “Optimisation of rail freight operations along the network of the Western Balkans”, 11th World Conference on Transportation Research, WCTRS2007, Berkley California 24-26 June, 2007.
 16. Kyriacos C. Mouskos, Athanasios K. Ziliaskopoulos, Evangelos A. Mitsakis, Curtis Barrett, Tommaso Bonino, (2007), “Off-line risk assessment and incident impact traffic flow estimation techniques for a monitor integrated road safety system”, ITS 2007 Denmark-Aalborg, 6th European Congress on Intelligent Transport Systems and Services Aalborg, Denmark, 18-20 June, 2007.
 17. Lu, M., Wevers, K., Alessandretti, G., Damiani, S. and Bekiaris, E., (2007), “Exploring feasibility of safety related driving assistance systems”. In Proceedings: 86th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., 21-25 January, 2007.
 18. Margaritis, D., (2007), “Accident analysis into the primary and secondary safety of city trams in The Netherlands”, European Transport Conference, 17 - 19 October 2007, Noordwijkerhout, The Netherlands. C, 2007.
 19. Nikolaou, S., Bekiaris, E., (2007), “Multimedia Training Tool for drivers’ training on in-vehicle ADAS/IVIS”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October, 2007.
 20. Panou, M., Bekiaris, E., (2007), “A new concept on the integration of driving simulators in driver training – The TRAIN-ALL approach”, 14th International Conference on Road Safety in Four Continents, in ‘Abstracts of Conference papers’, p.82, Bangkok, Thailand, 14-16 November, 2007.
 21. Panou, M., Bekiaris, E., (2007), “A New Concept on the Integration of Driving Simulators in Driver Training – The TRAIN-ALL Approach”, 14th International Conference Road Safety on Four Continents, Bang - kok, Thailand 14-16 November, 2007.
 22. Panou, M., Bekiaris, E., (2007), “Towards the development of an ADAS/IVICS training module for driving simulators”, ITS Word 2007, in CD proceedings, Beijing, China, 2007.
 23. Panou, M., Bekiaris, E., (2007), “Towards the development of an ADAS/IVICS training module for driving simulators”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October, 2007.
 24. Patrinos, A., Tzovaras, D., Bekiaris, E., (2007), “Real Time Decision Support System for the Routing of Dangerous Goods Vehicles”, 14th World Congress on Intelligent Transport Systems, Beijing, P.R.China, 9-13 October, 2007.
 25. Pelkmans, L., Govaerts, L., Portouli, E., Christidis, P., Laurikko, J., Georgopoulos, P., (2007), “Assess - ment of Measures to support biofuel introduction in European countries”, 15th European Biomass Conference and Exhibition, Annual Report, Berlin, Germany, 7-11 May, 2007.

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 1. Haralampous G. (2007), “Maritime Safety and environmental protection in Eastern Aegean”, 5th Thematic Seminar, Transregional and transnational approach in Maritime safety and protection of the environment in Western Mediterranean, Rhodes, March 2007.
 2. Haralampous G. (2007), “Maritime Safety and environmental protection, The SECURMED project Experience, the Greek case”, SECURMED project final conference, Genova, October 2007.
 3. Margaritis, D. (2007), “Heavy Good Vehicle Traffic Accidents and Actions to promote Traffic Safety”, International Week on Transport Safety, Road Safety in Freight Transports (Transport Companies Association in Northern Greece), Thessaloniki, 21 March, 2007.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.