.
Πλοηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του Ι.ΜΕΤ.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τομέας Γ logo

Τομέας Γ: Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα - Μη επίγεια μέσα
Γ: Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα - Μη επίγεια μέσα

Τομεάρχης: Dr. Μαρία Μποϊλέ

Στελέχη: Α. Αναγνωστοπούλου, K. Βιτζηλαίου, Α. Τρομάρας, Λ. Σδουκόπουλος, A. Αγγελακάκης, Π. Λιάπης, Γ. Τσαφώνιας, Ν. Αναστασιάδης, Α. Άκατς, Ε. Βαργιανίτη, Ε. Μαυροπούλου, Ι. Παππά, Β. Πέρρα, Γ. Τσαφώνιας. 

Ο Τομέας αυτός έχει ως αντικείμενο την έρευνα σε οικονομικά, ενεργειακά, και περιβαλλοντικά θέματα του τομέα των Μεταφορών, τις επιπτώσεις των μεταφορών στην υγεία, τη διαχείριση πόρων (assets) καθώς και τα θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, διαχείριση, και λειτουργία του συστήματος των θαλασσίων και εναέριων μεταφορικών μέσων.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Τομέα Γ’ είναι:

 • Περιβαλλοντικές αναλύσεις και επιπτώσεις των συστημάτων Μεταφορών.
 • Αεροπορικές μεταφορές.
 • Θαλάσσιες μεταφορές.
 • Μεταφορές με αγωγούς.
 • Ενεργειακά θέματα (κατανάλωση ενέργειας, καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές, θέματα λειτουργίας και αξιοποίησης ενεργειακών πηγών ιδίως των περιβαλλοντικά βιώσιμων).
 • Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση στον τομέα των Μεταφορών.
 • Ειδικά θέματα πολιτικής των αεροπορικών και θαλάσσιων Μεταφορών.
 • Διαχείριση της συντήρησης θαλάσσιων και αεροπορικών υποδομών.

 

Εργαστήριο Γ1: Οργάνωση – εκμετάλλευση θαλασσίων μεταφορών

Υπεύθυνη: Μ. Μποϊλέ

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στην έρευνα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών.

Αναλυτικότερα, δραστηριοποιείται στους τομείς της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων ναυτιλίας τακτικών γραμμών, των συστημάτων ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, καθώς και των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Ποντοπόρος ναυτιλία περιλαμβανομένης της ναυτιλίας τακτικών γραμμών και της ναυτιλίας ελεύθερων ναυλώσεων,
 • Ακτοπλοΐα και ναυτιλία μικρών αποστάσεων,
 • Οργάνωση και λειτουργία ναυτιλίας πλοίων κρουαζιέρας ως υποσύστημα του συστήματος των θαλασσίων μεταφορών,
 • Σχεδιασμός, διοίκηση - διαχείριση και λειτουργία λιμένων και λιμενικών υποδομών,
 • Εφοδιαστική της ναυτιλίας και των λιμενικών λειτουργιών,
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων – Green ports,
 • Υγιεινή και ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων και θαλάσσιων μεταφορών,
 • Οικονομική των θαλάσσιων μεταφορών – λιμενική οικονομική,
 • Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις θαλάσσιες μεταφορές,
 • Ενέργεια και εναλλακτικά καύσιμα στις ναυτιλιακές μεταφορές και τις λιμενικές λειτουργίες.

 

Εργαστήριο Γ2: Οργάνωση – Εκμετάλλευση αεροπορικών μεταφορών

Υπεύθυνος: Ε. Σδουκόπουλος

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης αεροπορικών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και υπηρεσιών και των αεροδρομίων.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Σχεδιασμός υποδομών και υπολογισμός χωρτικότητας αεροδρομίων,
 • Διαδικασίες επίγειας εξυπηρέτησης και πρόσβασης/συνδέσεις airside και landside.
 • Συστήματα εναέριας κυκλοφορίας.
 • Λειτουργικός σχεδιασμός και θέματα ασφάλειας αεροπορικών μεταφορών.
 • Πρόβλεψη ζήτησης, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και βελτιστοποίηση διαδικασιών.
 • Οικονομικός σχεδιασμός και εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα αεροδρομίων,
 • Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις αεροπορικές μεταφορές,
 • Επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών και αεροδρομίων στο περιβάλλον.

Εργαστήριο Γ3: Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις συστήματος μεταφορών

Υπεύθυνος: Α. Τρομάρας

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στην έρευνα των επιπτώσεων από τη λειτουργία των συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μελετά την ενεργειακή κατανάλωση και τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ασχολείται επίσης με τη διαχείριση πόρων και υποδομών συστημάτων μεταφορών και με την εφαρμογή μη καταστροφικών ελέγχων για τον έλεγχο των υποδομών.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

Συλλογή, ταξινόμηση στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις του συστήματος των Μεταφορών στο περιβάλλον και εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών,

 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές,
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία,
 • Περιβαλλοντική θεώρηση του συστήματος οδικής κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές,
 • Ενεργειακή διαχείριση και αξιοποίηση περιβαλλοντικά βιώσιμων ενεργειακών πηγών,
 • Βιώσιμη διαχείριση πόρων και λειτουργία υποδομών συστημάτων μεταφορών,
 • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου της κατάστασης συντήρησης των υποδομών - μη καταστροφικοί έλεγχοι.
 • Κατανάλωση ενέργειας στις Μεταφορές,
 • Θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας συστημάτων μεταφορών σε αγωγούς,
 • Τεχνικές διαχείρισης «πόρων» στον τομέα των Μεταφορών (asset management).

 

Εργαστήριο Γ4: Οικονομική – Κοινωνική Θεώρηση των συστημάτων μεταφορών

Υπεύθυνη: Α. Αναγνωστοπούλου

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό ασχολείται με θέματα οικονομικής ανάλυσης του συστήματος των μεταφορών καθώς επίσης μελετά και αναλύει τα θέματα κοινωνικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του συστήματος των Μεταφορών και αναλύει θέματα συμπεριφοράς των μετακινουμένων σε σχέση με τη διαμόρφωση και άσκηση της πολιτικής στα διάφορα θέματα των μεταφορών. Σε όλα τα παραπάνω θέματα το Εργαστήριο Γ4 εξετάζει τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της οικονομικής των μεταφορών και αναπτύσσει κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι τα εξής:

 • Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση στις μεταφορές,
 • Μοντέλα και μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης,
 • Αξιολόγηση επενδύσεων στις μεταφορές,
 • Εσωτερικοποίηση εξωτερικών επιπτώσεων (externalities) συστημάτων μεταφορών (αποτίμηση εξωτερικού κόστους και κοινωνικού οφέλους),
 • Ανάλυση συμπεριφοράς μετακινούμενων,
 • Διερεύνηση του ρόλου και των επιπτώσεων των συστημάτων μεταφορών στη διεθνή οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και των περιφερειών της,
 • Εξέταση των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των συστημάτων μεταφορών,
 • Χρήση εργαλείων οικονομικής ανάλυσης στον τομέα των μεταφορών και τεχνικών κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης,
 • Τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών, επιδοτήσεις, μορφές χρηματοδότησης.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.