.
Πλοηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του Ι.ΜΕΤ.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τομέας Α logo

Τομέας Α: Όχημα - Ασφάλεια - Προσβασιμότητα
Α: ΟΧΗΜΑΤΑ (& ΟΔΗΓΟΙ) – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Τομεάρχης: Dr. Μαρία Πάνου

Στελέχη: Μ. Πάνου, Μ. Γκέμου, Κ. Καλογήρου, Λ. Γαϊτανίδου, Κ. Τούλιου, Σ. Νικολάου, Μ. Γκόγκας, Π. Σπανίδης, Ε. Χαλκιά, Μ. Λουκέα, Ν. Δημόκας, Ι. Συμεωνίδης, Μ. Τσάμη, Ξ. Γκαϊτατζή, Α. Κωστούλη, K. Βιτζηλαίου, Χ. Μπρίτσας, A. Σπηλιώτης, Ι. Γκραγόπουλος, Ι. Αλέρτας, Μ. Μαγκλαβέρα.

Ο Τομέας αυτός έχει ως αντικείμενο τα θέματα που αφορούν την ανάλυση της συμπεριφοράς του οδηγού, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων που βελτιώνουν την απόδοση του οχήματος ακολουθώντας τις αρχές του σχεδιασμού για όλους, και γενικώς τη μελέτη όλων των συναφών θεμάτων που αφορούν το σύστημα οδηγός – όχημα.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Τομέα Α είναι:

 • Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT – Information Communication Technologies) για το όχημα (το «έξυπνο» όχημα).
 • Εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) για οδηγό και όχημα και η ανάπτυξη διεπαφών όσον αφορά την πληροφόρηση χρηστών.
 • Εφαρμογή – ένταξη στο σύστημα των Μεταφορών και κυκλοφορίας προηγμένων τεχνολογιών καθαρών οχημάτων και καυσίμων (το «καθαρό» όχημα).
 • Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού (ΣΣΥΟ) και Πληροφοριακά Συστήματα εντός του Οχήματος (ΠΣΕΟ).
 • Εκπαίδευση οδηγών και εκπαιδευτών – εκπαίδευση χρηστών.
 • Προηγμένα συστήματα προσομοίωσης οδήγησης και οχήματος.
 • Συστήματα υποβοήθησης ευπαθών χρηστών της οδού και μετακινουμένων ευπαθών σε αποκλεισμό (ηλικιωμένων, ΑμεΑ, κλπ).
 • Οδική Ασφάλεια (από την πλευρά του συστήματος οδηγός-όχημα).
 • Συστήματα αυτοματοποίησης της οδήγησης.
 • Πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας.
 • Ανάλυσης επιπτώσεων (όσον αφορά την ασφάλεια – safety και security).

Εργαστήριο Α1: Οδική Ασφάλεια

Υπεύθυνη: Λίλα Γαϊτανίδου

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο A1 ασχολείται με την ανάπτυξη και την αξιολόγηση τεχνολογιών υποστήριξης του χειρισμού και βελτίωσης των συστημάτων ασφαλείας του οχήματος, καθώς και με την προαγωγή της ασφάλειας όλων των μέσων μεταφοράς (έμφαση στην οδική ασφάλεια), συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT) στα οχήματα όλων των μέσων μεταφορών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιo των ανωτέρω, το Εργαστήριο Α1 ασχολείται με:

Μελέτη – ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς του οδηγού και αναπτύσσει τεχνολογίες και εργαλεία (π.χ. λογισμικό προσομοιωτών οδήγησης και λογισμικά πολυμέσων), συστήματα και τεχνικά εγχειρίδια εκπαίδευσης για οδηγούς και εκπαιδευτές οδηγών για ασφαλή οδήγηση οδικών οχημάτων (υποστήριξη, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση οδηγών όλων των κατηγοριών).

Έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών της οδού (όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, Άτομα με Αναπηρία, κλπ.) και αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές υποβοήθησής τους. Σε σχέση με τα θέματα αυτά ασχολείται και με γενικότερα αλλά συναφή θέματα όπως:

 • Ψυχολογία / Συμπεριφορά των χρηστών της οδού,
 • Άνεση – Εργονομία οχημάτων,
 • Βιο-Μηχανική και Βιο-Κινητική των χρηστών της οδού.


Ειδικά θέματα και αντικείμενα που αφορούν την οδική ασφάλεια κυρίως από την πλευρά του οδηγού και του οχήματος αλλά και σε σχέση με αυτά την αξιολόγηση της ασφάλειας των μεταφορικών υποδομών μέσω safety audits, τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας, κλπ. Στα ειδικά θέματα που εξετάζει το Εργαστήριο αυτό υπάγονται επίσης και τα θέματα:

 • Της αυτοματοποιημένης οδήγησης,
 • Των πολιτικών οδικής ασφάλειας και μέτρων,
 • Της ανάλυσης επιπτώσεων (όσον αφορά την ασφάλεια – safety και security).

Εργαστήριο Α2: Καθαρά Οχήματα και τεχνολογίες

Υπεύθυνη: Μαρία Γκέμου

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Συμβολή στην ανάπτυξη και κυρίως αξιολόγηση τεχνολογιών καθαρών οχημάτων, εξαρτημάτων αυτών, καθώς και υπηρεσιών και πολιτικών προώθησής τους στην κυκλοφορία και τις Μεταφορές. Το καθαρό όχημα θεωρείται τόσο από την πλευρά της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας όσο και από τον τρόπο οδήγησής τους (π.χ. οικολογική οδήγηση/eco-driving).

Το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων σχετικά με την εφαρμογή οχημάτων εναλλακτικών τύπων καυσίμων στις μεταφορές περιλαμβανομένου και του τμήματος της διανομής και διάθεσης των καυσίμων αυτών στους οδηγούς και για την αξιολόγηση των προοπτικών και δυνατοτήτων των εναλλακτικών καυσίμων για χρήση σε όλα τα είδη μεταφορών. Επίσης ασχολείται με συναφή θέματα τεχνολογίας οχημάτων που αφορούν την επικοινωνία και διαχείριση των καθαρών οχημάτων με τις υποδομές.

Ενδεικτικά αντικείμενα του Εργαστηρίου αυτού είναι:

 • Ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλων των ειδών και εν μέρει οι υποδομές τους (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γ3 (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις συστήματος Μεταφορών)
 • Αξιολόγηση χρήσης καθαρών οχημάτων και “πράσινου” τρόπου οδήγησης
 • Εργονομία και ευφυή συστήματα διαχείρισης καθαρών οχημάτων και επικοινωνίας τους με τις υποδομές.

Εργαστήριο Α3: Νέα Υλικά και Διεργασίες στις Μεταφορές

Υπεύθυνη: Μαρία Γκέμου

Το Εργαστήριο αυτό ασχολείται με θέματα χρήσης νέων και ευφυών υλικών στις μεταφορές, με έμφαση σε νανοτεχνολογίες και άλλες εφαρμογές της επιστήμης των υλικών, καθώς και με θέματα εφαρμογής νέων κατεργασιών και μεθόδων παραγωγής στις μεταφορές.

Ενδεικτικά, αντικείμενα του εργαστηρίου αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Χρήση μικρο και νανοαισθητήρων και υλικών σε εφαρμογές μεταφορώνΧρήση νέων υλικών (όπως νέου τύπου χάλυβες, ανθρακονήματα, κλπ.) σε συστήματα μεταφορών
 • Νέες μέθοδοι παραγωγής στις μεταφορές, όπως προσωποποίηση προϊόντος μέσω της αρχής “Φτιάχτο-μόνος-σου” (DIY), των μεθόδων “kansai/citarasa" και άλλων ευέλικτων μεθόδων παραγωγής (lean production methods)
 • Μέθοδοι και συστήματα μη καταστροφικών ελέγχων, καθώς και παρακολούθησης της κατάστασής τους για τα οχήματα μεταφορικών συστημάτων και μερών αυτών.
 • Μέθοδοι και εργαλεία για ολοκληρωμένη διαχείριση της κατάστασης των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Εργαστήριο Α4: Προσωποποιημένες και προσβάσιμες υπηρεσίες και συστήματα

Υπεύθυνη: Μαρία Πάνου
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Aνάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών προαγωγής της ατομικής κινητικότητας μετακινουμένων (πληροφόρηση-καθοδήγηση-υποστήριξη), από την πλευρά κάλυψης των αναγκών και προτιμήσεων του μετακινούμενου. Έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία «Σχεδίασης για όλους» και στην υλοποίηση ολιστικών, προσωποποιημένων και προσβάσιμων απ’ όλους τους μετακινούμενων συστημάτων κι εφαρμογών.

Το Εργαστήριο Α4, συνεργάζεται και υποστηρίζει τη δουλειά του Εργαστηρίου Β1 (Διαχείριση της ζήτησης και ανάπτυξη συστημάτων κινητικότητας) αλλά επικεντρώνεται στη πλευρά των τεχνολογιών για αύξηση της «προσωποποίησης» και «προσβασιμότητας» τόσο για οδηγούς, όσο και για μετακινούμενους γενικότερα, και των αντιστοίχων συστημάτων καθώς και στην αξιολόγηση της αποδοχής των συστημάτων αυτών από τους μετακινουμένους.

Ενδεικτικές περιοχές ενδιαφέροντος και εφαρμογών συμπεριλαμβάνουν:

 • Αλγόριθμοι και συστήματα προσωποποίησης των ΣΣΥΟ (Σύγχρονων Συστημάτων Υποστήριξης Οδηγού) και ΠΣΕΟ (Πληροφοριακών Συστημάτων Εντός του Οχήματος)
 • Συστήματα και εφαρμογές για ειδικές κατηγορίες μετακινουμένων (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, αναλφάβητοι - ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, κλπ.)
 • Εφαρμογή αρχών “σχεδίασης για όλους” σε μεταφορικά συστήματα κι εφαρμογές
 • Αξιολόγηση προσβασιμότητας για κάθε νέο σύστημα/εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.