.
Πλοηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του Ι.ΜΕΤ.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τομέας Δ logo

Τομέας Δ : Οριζόντιες Δράσεις
Δ: Οριζόντιες Δράσεις

Τομεάρχης: Dr. Ευάγγελος Μπεκιάρης

Στελέχη:Μ. Πάνου, Κ. Καλογήρου, Μ. Μορφουλάκη, Α. Τσιούτρας, Ε. Γαιτανίδου, Α. Χριστοδούλου ,A. Manukyan.

Ο οριζόντιος Τομέας Δ εκτελεί οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις για ολόκληρο το Ινστιτούτο. Περιλαμβάνει τρία Εργαστήρια οι δραστηριότητες των οποίων απευθύνεται σε όλους τους Τομείς του Ινστιτούτου και το σύνολο του προσωπικού του.

Οι βασικές οριζόντιες δράσεις του Τομέα Δ περιλαμβάνουν την:

 • Αντιπροσώπευση του Ινστιτούτου και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των διεθνών Οργανισμών στον τομέα των Μεταφορών οι οποίοι ενδιαφέρουν το Ι.ΜΕΤ. και τη συνεργασία με τους αντίστοιχους καθ’ ύλην αρμοδίους Τομείς και Εργαστήρια.
 • Ανάπτυξη, συντήρηση και διασύνδεση του λογισμικού που είναι απαραίτητο για τις διάφορες εφαρμογές πληροφορικής των ερευνητικών προγραμμάτων των Τομέων και Εργαστηρίων.
 • Ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του Ι.ΜΕΤ. καθώς και τη διαχείριση της γνώσης που παράγεται στο Ι.ΜΕΤ..
 • Συνεργασία και αλληλεπίδραση του Ι.ΜΕΤ. με την κοινωνία και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προς τα έξω.
 • Δημιουργία καινοτομίας μέσω της συστηματικής και εντοπισμένης διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς την αγορά και την «βιομηχανία μεταφορών» στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εργαστήριο Δ1: Διεθνείς σχέσεις και διεθνής αντιπροσώπευση του Ι.ΜΕΤ. – Σχέσεις με Διεθνείς Οργανισμούς

Υπεύθυνος: Μ. Πάνου

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:


Οι διεθνείς Οργανισμοί και φορείς τους οποίους το Ι.ΜΕΤ. έχει ενδιαφέρον να παρακολουθεί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

A. Εκείνους στους οποίους το Ι.ΜΕΤ. εκπροσωπείται, παρακολουθεί και δραστηριοποιείται συστηματικά (θα αναφέρονται στο εξής ως «Τύπου Α»), και

B. Εκείνους στους οποίους λόγω περιορισμού πόρων ή μη αρμοδιότητας το Ι.ΜΕΤ. δεν μπορεί να παρακολουθεί στενά μέσω εκπροσώπων του αλλά το κάνει συνολικά και οριζόντια (θα αναφέρονται στο εξής ως «Τύπου Β»).

 

Το Εργαστήριο Δ1 είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Διεθνών Οργανισμών τύπου Α και Β και συνεπικουρεί τον Διευθυντή του Ι.ΜΕΤ. και / ή τον υπεύθυνο που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος Ι.ΜΕΤ. στον αντίστοιχο Οργανισμό, ώστε τα στελέχη αυτά να ανταποκρίνονται προς υποχρεώσεις ή αιτήματα που απορρέουν από τους διεθνείς Οργανισμούς (κυρίως του τύπου Α).

 

Οι διεθνείς Οργανισμοί τύπου Α είναι οι παρακάτω:

 • ERTICO – ITS EUROPE,
 • European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI),
 • AVERE,
 • EGVIA,
 • ERTRAC,
 • Federation of European Road Safety Institutes (FERSI), και
 • US/TRB.


Οι διεθνείς Οργανισμοί τύπου Β είναι οι παρακάτω:

 • United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
 • International Transport Forum (ITF)
 • International Freight Forwarders Association (FIATA)
 • International Maritime Organisation (IMO)
 • International Road Union (IRU)
 • International Railways Union (UIC)
 • Federation of highway research laboratories (FEHRL)
 • International Civil Aviation Organisation (ICAO)
 • International Air Transport Association (IATA)
 • European Railway Network of Excellence (EURNEX)
 • HUMANIST Association and Network
 • European Transport Research Alliance (ETRA)


Στους παραπάνω, ο Διευθυντή Ι.ΜΕΤ. μπορεί να προσθέτει ή αφαιρεί Οργανισμούς ανάλογα με τις ανάγκες του Ινστιτούτου.

Το Εργαστήριο Δ1 είναι υπεύθυνο για τη διαβίβαση κάθε χρήσιμης πληροφορίας ή στοιχείου που προέρχεται από τους διεθνείς Οργανισμούς τύπου Β που παρακολουθεί, σε ολόκληρο το Ι.ΜΕΤ. ή τα κατά περίπτωση αρμόδια Εργαστήριά του.

 

Η αντιπροσώπευση του Ι.ΜΕΤ. στους διεθνείς Οργανισμούς τύπου Α γίνεται από τους καθ’ ύλην αρμοδίους Τομείς ή Εργαστήρια με στελέχη τους, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Ι.ΜΕΤ., αλλά πρέπει να ανακοινώνεται προς τους Οργανισμούς και ο εκάστοτε υπεύθυνος του Εργαστηρίου Δ1 ως «επικουρικός εκπρόσωπος» (deputy representative).

 

Εργαστήριο Δ2: Δημιουργία Λογισμικού – Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής

Υπεύθυνος: Κ. Καλογήρου

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο Δ2 αναπτύσσει εξειδικευμένο λογισμικό για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων όλων των Τομέων και Εργαστηρίων. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη συντήρηση όλου του εξοπλισμού Η/Υ και πληροφορικής του Ινστιτούτου και τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της αγοράς νέου εξοπλισμού και συστημάτων.

Για τον καλλίτερο συντονισμό και εκτέλεση των σχετικών εργασιών, το Εργαστήριο αυτό χωρίζεται σε δύο «Ομάδες»:

 • Ομάδα Δ2-1 (υπεύθυνος Μ. Βασιλαντωνάκης), η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λογισμικού και συντήρηση εξοπλισμού Συντήρηση εξοπλισμού ΙΤ και ανάπτυξη λογισμικού με προτεραιότητα στις ανάγκες του Τομέα Β,
 • Ομάδα Δ2-2 (υπεύθυνος Κ. Καλογήρου), η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών μικροσυστημάτων για οχήματα και αυτοματισμούς και λογισμικού, με προτεραιότητα στις ανάγκες των Τομέων Α και Γ.

Οι δύο ομάδες, είναι ενταγμένες στην ενιαία δομή και λειτουργία του Εργαστηρίου Δ2 και μπορεί να αναλάβουν δουλειά και για άλλους Τομείς πέραν της ανωτέρω κατανομής με τον συντονισμό του Υπευθύνου του Εργαστηρίου.

Εργαστήριο Δ3: Εκπαίδευση προσωπικού – Διαχείριση γνώσης – Δράσεις πληροφόρησης και δημόσιας ενημέρωσης

Υπεύθυνος: Μ. Μορφουλάκη

 

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο Δ3 ασχολείται με όλα τα θέματα διαχείρισης γνώσης και εκπαίδευσης του προσωπικού που απαιτούνται για να διατηρηθεί το προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. ενήμερο και πληροφορημένο για όλες τις σύγχρονες μεθόδους και εξελίξεις στον τομέα των Μεταφορών αλλά και να αξιοποιηθεί εσωτερικά πλήρως η παραγόμενη γνώση από τα ερευνητικά έργα του Ι.ΜΕΤ..

 

Παράλληλα, το Εργαστήριο Δ3 είναι υπεύθυνο για τις καμπάνιες επιμόρφωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας του προς την κοινωνία που κάνει το Ι.ΜΕΤ. σε διάφορα θέματα κοινωνικού περιεχομένου (π.χ. οδική ασφάλεια). Είναι επίσης υπεύθυνο για τη συντήρηση και καλή εμφάνιση της ιστοσελίδας του Ι.ΜΕΤ..

 

Ειδικότερα, οι δράσεις και δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δ3 διεξάγονται μέσω τριών «Ομάδων» ως ακολούθως:

 • Ομάδα Δ3-1 (υπεύθυνος Αθ. Τσιούτρας): Δημοσιότητα και προβολή της δουλειάς του Ι.ΜΕΤ.. Στόχος, να γίνει η δουλειά του Ι.ΜΕΤ. γνωστή στο ευρύ κοινό και τους άλλους κοινωνικούς φορείς. Το Ι.ΜΕΤ. διοργανώνει και διεξάγει καμπάνιες μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. τροχαία ή Δήμοι).
 • Τμήμα Δ3-2 (υπεύθυνος Μ. Μορφουλάκη): Εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ι.ΜΕΤ.. Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ι.ΜΕΤ. με απόκτηση πατεντών και άλλων στοιχείων κατοχύρωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης η συνεχής και συστηματική προσπάθεια υποστήριξης των αντίστοιχων Εργαστηρίων για εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων και δημιουργίας καινοτομίας.
 • Τμήμα Δ3-3 (Α, Χριστοδούλου): Διαχείριση της γνώσης – Δημοσιεύσεις – Ιστοσελίδα Ι.ΜΕΤ.. Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, ταξινόμηση και εσωτερική διάχυση των διαφόρων αποτελεσμάτων και ερευνητικού υλικού που παράγεται στο Ι.ΜΕΤ. από τα διάφορα έργα του. Ασχολείται επίσης με τον συντονισμό και την αναγκαία διαδικαστική υποστήριξη για τις διάφορες δημοσιεύσεις του Ι.ΜΕΤ.. Συντηρεί επίσης και επιτηρεί την ιστοσελίδα του Ι.ΜΕΤ. με πληροφορίες που παρέχονται από τα στελέχη και Εργαστήρια του Ινστιτούτου. Με άλλα λόγια το Τμήμα αυτό επιβλέπει και συνεπικουρεί την παραγωγή υλικού για την ιστοσελίδα αλλά δεν παράγει το υλικό αυτό. Επίσης, έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει με την ιστοσελίδα.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.