.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τομέας E logo

Τομέας Ε : Δράσεις υποστήριξης και εμπορικής εκμετάλλευσης
Τομεάρχης: Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Αναπληρωτής: Ιωάννης Γκραγκόπουλος

Στελέχη: Ι. Γκραγκόπουλος, Μ. Πάνου, Π. Σπανίδης, Μ. Μορφουλάκη, Σ. Νικολάου, Δ. Μαργαρίτης, Ν. Δημόκας, Α. Τσιούτρας.

Ο οριζόντιος Τομέας Ε εκτελεί οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις για ολόκληρο το Ινστιτούτο. Περιλαμβάνει Εργαστήρια, οι δραστηριότητες των οποίων απευθύνεται σε όλους τους Τομείς του Ινστιτούτου και το σύνολο του προσωπικού του.
Οι βασικές οριζόντιες δράσεις του Τομέα Ε περιλαμβάνουν την:

 • Αντιπροσώπευση του Ινστιτούτου και παρακολούθηση της δραστηριότητας των διεθνών Οργανισμών στον τομέα των Μεταφορών οι οποίοι ενδιαφέρουν το Ι.ΜΕΤ., καθώς και τη συνεργασία με τους αντίστοιχους καθ’ ύλην αρμοδίους Τομείς και Εργαστήρια του ΙΜΕΤ.
 • Ανάπτυξη, συντήρηση και διασύνδεση του λογισμικού που είναι απαραίτητο για τις διάφορες εφαρμογές των ερευνητικών προγραμμάτων των Τομέων και Εργαστηρίων.
 • Ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του Ι.ΜΕΤ. καθώς και τη διαχείριση της γνώσης που παράγεται στο Ι.ΜΕΤ.
 • Συνεργασία και αλληλεπίδραση του Ι.ΜΕΤ. με την κοινωνία και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προς τους σχετικούς Φορείς.
 • Δημιουργία καινοτομίας μέσω της συστηματικής και εντοπισμένης διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς την αγορά και την «βιομηχανία μεταφορών» στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εργαστήριο Ε1: Διεθνείς σχέσεις και πολιτική των μεταφορών
Επικεφαλής: Μ. Πάνου
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Οι διεθνείς Οργανισμοί και φορείς τους οποίους το Ι.ΜΕΤ. έχει ενδιαφέρον να παρακολουθεί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
A. Εκείνους στους οποίους το Ι.ΜΕΤ. εκπροσωπείται, παρακολουθεί και δραστηριοποιείται συστηματικά (θα αναφέρονται στο εξής ως «Τύπου Α»), και
B. Εκείνους στους οποίους λόγω περιορισμού πόρων ή μη αρμοδιότητας το Ι.ΜΕΤ. δεν μπορεί να παρακολουθεί στενά μέσω εκπροσώπων του αλλά το κάνει συνολικά και οριζόντια (θα αναφέρονται στο εξής ως «Τύπου Β»).
Το Εργαστήριο Ε1 είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Διεθνών Οργανισμών τύπου Α και Β και συνεπικουρεί τον Διευθυντή του Ι.ΜΕΤ. και / ή τον υπεύθυνο που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος Ι.ΜΕΤ. στον αντίστοιχο Οργανισμό, ώστε τα στελέχη αυτά να ανταποκρίνονται προς υποχρεώσεις ή αιτήματα που απορρέουν από τους διεθνείς Οργανισμούς (κυρίως του τύπου Α).
Οι διεθνείς Οργανισμοί τύπου Α είναι οι παρακάτω:

 • ALICE
 • AVERE
 • EARPA
 • EATEO
 • ECMAR
 • ECTRI
 • EGVIA
 • EPOSS
 • ERTICO
 • ETSC
 • EURNEX
 • FERSI
 • GSTC
 • I.E.V.
 • HUMANIST
 • IRTAD
 • IRU
 • ITS HELLAS
 • NECTAR
 • Open ENLoCC
 • Polis
 • UITP
 • WATERBORNΕ

Οι διεθνείς Οργανισμοί τύπου Β είναι οι παρακάτω:

 • United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
 • International Transport Forum (ITF)
 • International Freight Forwarders Association (FIATA)
 • International Maritime Organisation (IMO)
 • International Railways Union (UIC)
 • International Civil Aviation Organisation (ICAO)
 • International Air Transport Association (IATA)
 • European Transport Research Alliance (ETRA)

Στους παραπάνω, ο Διευθυντής του Ι.ΜΕΤ. μπορεί να προσθέτει ή αφαιρεί Οργανισμούς ανάλογα με τις ανάγκες του Ινστιτούτου.
Το Εργαστήριο Ε1 είναι υπεύθυνο για τη διαβίβαση κάθε χρήσιμης πληροφορίας ή στοιχείου που προέρχεται από τους διεθνείς Οργανισμούς τύπου Β που παρακολουθεί, σε ολόκληρο το Ι.ΜΕΤ. ή τα κατά περίπτωση αρμόδια Εργαστήριά του.
Η αντιπροσώπευση του Ι.ΜΕΤ. στους διεθνείς Οργανισμούς τύπου Α γίνεται από τους καθ’ ύλην αρμοδίους Τομείς ή Εργαστήρια με στελέχη τους, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Ι.ΜΕΤ., αλλά πρέπει να ανακοινώνεται προς τους Οργανισμούς και ο εκάστοτε υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ε1 ως «επικουρικός εκπρόσωπος» (deputy representative).

Εργαστήριο Ε2: Δημιουργία Λογισμικού – Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής
Επικεφαλής: Π. Σπανίδης
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο Ε2 αναπτύσσει εξειδικευμένο λογισμικό για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων όλων των Τομέων και Εργαστηρίων. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη συντήρηση όλου του εξοπλισμού Η/Υ και πληροφορικής του Ινστιτούτου και τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της αγοράς νέου εξοπλισμού και συστημάτων.
Τα στελέχη ου εργαστηρίου αυτού είναι ενταγμένα στην ενιαία δομή και λειτουργία του Εργαστηρίου Ε2 και μπορεί να αναλάβουν δουλειά και για άλλους Τομείς πέραν της ανωτέρω κατανομής με τον συντονισμό του Υπευθύνου του Εργαστηρίου.

Εργαστήριο Ε3: Εκπαίδευση προσωπικού και Διαχείριση γνώσης
Επικεφαλής: Μ. Μορφουλάκη
Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο Ε3 ασχολείται με όλα τα θέματα διαχείρισης γνώσης και εκπαίδευσης του προσωπικού που απαιτούνται για να διατηρηθεί το προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. ενήμερο και πληροφορημένο για όλες τις σύγχρονες μεθόδους και εξελίξεις στον τομέα των Μεταφορών αλλά και να αξιοποιηθεί εσωτερικά πλήρως η παραγόμενη γνώση από τα ερευνητικά έργα του Ι.ΜΕΤ.
Παράλληλα, το Εργαστήριο Ε3 είναι υπεύθυνο για τις καμπάνιες επιμόρφωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας του προς την κοινωνία που κάνει το Ι.ΜΕΤ. σε διάφορα θέματα κοινωνικού περιεχομένου (π.χ. οδική ασφάλεια).

Εργαστήριο E4: Δράσεις πληροφόρησης κι ενημέρωσης
Υπεύθυνος: Σ. Νικολάου

Οι δράσεις και δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ε4 διεξάγονται ως ακολούθως:

 • Δημοσιότητα και προβολή της δουλειάς του Ι.ΜΕΤ. Στόχος, να γίνει η δουλειά του Ι.ΜΕΤ. γνωστή στο ευρύ κοινό και τους άλλους κοινωνικούς φορείς. Το Ι.ΜΕΤ. διοργανώνει και διεξάγει εκστρατείες ενημέρωσης μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. τροχαία ή Δήμοι).
 • Οργάνωση θεματικών συνεδρίων, όπως το ICTR (σε συνεργασία με  τον ΣΕΣ) και των Ανοιχτών Θυρών σε ετήσια βάση ή ανά διετία.
 • Διαχείριση της γνώσης – Δημοσιεύσεις – Ιστοσελίδα Ι.ΜΕΤ. Το εργαστήριο αυτό είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, ταξινόμηση και εσωτερική διάχυση των διαφόρων αποτελεσμάτων και ερευνητικού υλικού που παράγεται στο Ι.ΜΕΤ. από τα διάφορα έργα του. Ασχολείται επίσης με τον συντονισμό και την αναγκαία διαδικαστική υποστήριξη για τις διάφορες δημοσιεύσεις του Ι.ΜΕΤ. Συντηρεί και επιτηρεί την ιστοσελίδα του Ι.ΜΕΤ. με πληροφορίες που παρέχονται από τα στελέχη και Εργαστήρια του Ινστιτούτου. Συνοπτικά, το εργαστήριο Ε4 επιβλέπει και συνεπικουρεί την παραγωγή υλικού για την ιστοσελίδα αλλά δεν παράγει το υλικό αυτό. Επίσης, έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει με την ιστοσελίδα.


Εργαστήριο E5: Καταγραφή στοιχείων, παρακολούθηση δεικτών κι επικαιροποίηση στόχων
Επικεφαλής: Δ. Μαργαρίτης

Το Εργαστήριο καταγραφής στοιχείων, παρακολούθησης δεικτών/επιπτώσεων κι επικαιροποίησης στόχων, δημιουργήθηκε με σκοπό τη διατήρηση και ανάλυση των δεδομένων του Ι.ΜΕΤ.
Το Εργαστήριο E5 συγκεντρώνει δεδομένα μέσω του εργαλείου PMS, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για το εργαστήριο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των Ερευνητών του Ι.ΜΕΤ.  
Ο όγκος δεδομένων που παράγεται μέσω λειτουργιών του Ινστιτούτου μεταφέρεται στο εργαλείο, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη συνολική επιστημονική πρόοδο και διατηρώντας τα δεδομένα διαθέσιμα για περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις.  
Το εργαστήριο Ε5  ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Μέτρηση δεικτών επιστημονικών περιοδικών και δημοσιεύσεων των ερευνητών του ΙΜΕΤ.
 • Συγκέντρωση κι ανάλυση δεδομένων σχετικά με την τη συμμετοχή των ερευνητών του Ι.ΜΕΤ. σε συνέδρια και ημερίδες.  
 • Διατήρηση αρχείου με όλες τις ακαδημαϊκές παρουσιάσεις των ερευνητών του Ι.ΜΕΤ.  
 • Ανάλυση χαρακτηριστικών και δεικτών των έργων στα οποία συμμετέχει το Ι.ΜΕΤ.
 • Αξιολόγηση των δεικτών της συνολικής προόδου του Ινστιτούτου.

Εργαστήριο E6: Εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων – πνευματικά δικαιώματα – πατέντες
Επικεφαλής: Ε. Μπεκιάρης

To IMET έχει ως κύριο στόχο τη διάθεση της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογιών του στην ευρύτερη κοινωνία, επιτρέποντας έτσι την  επιτυχημένη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων και ενεργοποίηση της περαιτέρω αξιοποίησής τους.
Το εργαστήριο E6 ασχολείται με την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αναζητώντας υγιείς λύσεις για την εφαρμογή τους και κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας και πατεντών.
Η απόκτηση πατεντών επιτρέπει την περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση, συνεισφέροντας στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης καθώς και μετρήσιμα οφέλη σε εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό, τεχνικό κι εμπορικό επίπεδο, τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους εν δυνάμει εμπορικούς εταίρους.
Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ε6 δραστηριοποιείται ως εξής:

 • Δυνατότητα εκμετάλλευσης ερευνητικών έργων με υψηλή δυναμική για εμπορική επιτυχία.
 • Εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ι.ΜΕΤ.
 • Ενέργειες υποστήριξης για απόκτηση πατεντών και άλλων στοιχείων κατοχύρωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Δημιουργία εταιρειών spin off.
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.